Wykonanie zadania pn. „Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – etap II”

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

 

                                                                                 w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax: 094 311 74 10

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na

 

 

 

WYKONANIE ZADANIA PN.

„REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KARLINIE – ETAP II”

 

 

 

 

Nomenklatura:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

a) 45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

b) 45.23.14.00-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

c) 45.33.00.00-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówieniajest remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – II etap. W ramach inwestycji wykonany zostanie następujący zakres rzeczowy:

1.       Przebudowa ulicy Parkowej

2.       Remont ulicy Szymanowskiego

3.       Przebudowa ulicy Traugutta

4.       Przebudowa ulicy Ks. Brzóski

5.       Przebudowa ulicy Niepodległości I

6.       Przebudowa ulicy Niepodległości II

7.       Remont ulicy Walki Młodych

8.       Przebudowa ulicy Przyjaźni

9.       Przebudowa ulicy Wolności

10.   Przebudowa ulicy Wolgast

11.   Przebudowa ulicy Słonecznej

12.   Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego

13.   Przebudowa ulicy Ogrodowej

14.   Przebudowa ulicy Moniuszki

15.   Przebudowa ulicy Stromej

16.   Przebudowa ulicy 4 Marca (wew.)

17.   Przebudowa ul. 4 Marca (garaże)

18.   Przebudowa ulicy Słonecznej (garaże)

19.   Przebudowa i budowa instalacji oświetlenia drogowego

W ramach zakresu robót przewidziano również uzupełnienie elementów odwodnienia, organizację ruchu oraz ułożenie trawy z rolki (zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót).

 

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

-        należy zastosować stylizowane słupki do znaków drogowych (w ilości zgodnej z przedmiarami),

-        należy zastosować stylizowane słupki do oznaczeń nazw ulic (zgodnie ze wzorem Zamawiającego – załącznik nr 10 do SIWZ) w ilości 24 szt. słupów o wysokości ok.3,60 mi 65 szt. tabliczek – wielkości te należy dodatkowo uwzględnić w przedmiarach branży drogowej,

-        należy dodatkowo uwzględnić w kosztach wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 2m x 2m zawierające: logo i nazwę programu (źródło dofinansowania – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011), nazwę projektu, wartość dofinansowania i termin realizacji zadania (wzór w uzgodnieniu z Zamawiającym),

-        z uwagi na część chodników, które mają być wykonane z kostki granitopodobnej (ulice: Parkowa, Ks. Brzóski, Bolesława Chrobrego, Ogrodowa i Moniuszki – odcinek od ulicy Stromej w stronę ogródków działkowych)  z uwzględnianiem trzech kolorów tej kostki wymaga się, aby Wykonawca skalkulował wydatek związany z ułożeniem wzorów z tych kostek (mozaiki),

-        na ulicach: Parkowa, Bolesława Chrobrego, Ogrodowa i Moniuszki (odcinek od ulicy Stromej w stronę ogródków działkowych) należy uwzględnić jako nawierzchnię jezdni kostkę typu starobruk (typ zgodny z załącznikiem nr 10 do SIWZ) oraz ułożenie cieku w innym kolorze starobruku,

-        Wykonawca w ramach zamówienia wykona dokumentację projektową oraz uzyska pozwolenie na budowę i wykona roboty związane z ułożeniem kanalizacji teletechnicznej wzdłuż wszystkich ulic w zakresie zadania (z wyłączeniem dróg przy garażach – Słoneczna i 4 Marca). Koszty związane z tym zakresem należy ująć w osobnej pozycji kosztorysowej jako kalkulacja indywidualna.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

a) Projekt budowlany (załącznik nr 1 do SIWZ).

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 2 do SIWZ).

c) Przedmiary robót (załącznik nr 3 do SIWZ)

 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie wizytacji miejsca realizacji robót i jego otoczenia w celu uzyskania pełnego zakresu prac oraz  dodatkowych informacji niezbędnych do dokonania wyceny robót i opracowania oferty. Wszystkie uzyskane podczas wizytacji dane zostaną uwzględnione przy opracowaniu oferty.

 

 

3. Dodatkowe uwagi:

a) Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do realizacji zamówienia.

b) Przedmiot zamówienia objęty będzie 5-letnimokresem gwarancji, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót.

c)  Przed złożeniem oferty wskazane jest, żeby Wykonawcy odbyli wizję lokalną.

d) Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego.

 

4. Zaoferowana cena musi uwzględniać:

1) wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej załącznikami,

2) organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż.

3) koszty ochrony zaplecza i placu budowy,

4) koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepła,

5) koszty obsługi geodezyjnej,

6) koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do zrealizowania zamówienia,

7) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

8) wszelkie naprawy związane z budową,

9) zagospodarowanie odpadów i materiałów z budowy,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót,

11) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymienionych we wzorze umowy.

 

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   http://bip.karlino.pl

 

 6. W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

7.  Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 29.10.2010 r.

 

8.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, tj.nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. pozwalającej na wykonanie zamówienia.

 

II. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi ponadto spełnić następujące warunki:

1) Wykonawca musi udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy;

2) Ustanowić kierownika budowy, legitymującego wykształceniem technicznym, minimum 5 letnim stażem pracy oraz uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3) Posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 zł;

4) Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na tę inwestycję, na łączną kwotę nie niższą niż 3.000.000 zł.

 

III. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków Wykonawca załączy do oferty, kolejno, niżej wymienione  dokumenty:

1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

2) Dowód wpłacenia/wniesienia  wadium;

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 5 do niniejszejSIWZ,

4) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ,

5) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dokument ważny na dzień składania ofert i realizacji zamówienia);

8) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej trzy roboty budowlane branży drogowej – każda na kwotę wynagrodzenia brutto minimum 1.000.000,00 zł), z podaniem przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (w przypadku jeżeli Wykonawca wykonał ww. robotę w ramach konsorcjum należy przedstawić dokument z którego wynika, że Wykonawca jako członek konsorcjum samodzielnie zrealizował ww. zakres robót) - wzór stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.).

9) Informację z banku potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na to zadanie inwestycyjne, podane w wymaganych wielkościach, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed otwarciem ofert,

10)  Wykaz kadry przewidzianej do realizacji przedmiotowego zadania wraz z informacjami na temat kwalifikacji oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przynależności do właściwej izby zawodowej załącznik nr 9;

11) Informacja o podwykonawcach (jaką część zamówienia Wykonawca zamierza przeznaczyć Podwykonawcom, podpisane zobowiązanie Podwykonawcy/ów do realizacji powierzonego mu/im zakresu robót);

12) Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.

 

 

10.  Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium w wysokości 100.000,00(słownie złotych: sto tysięcy 00/100 złotych).

2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2002 r. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie – opisanejwadium – przetarg nieograniczony na przebudowę oraz remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie – etap II” załączając ją do oferty.

6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a (art. 46 ust. 1).

8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

 

11. Kryteria oceny ofert  i ich znaczenie - cena ofertowa – 100%

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, sekretariat – pok. nr 7 w terminiedo dnia 10.02.2010 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok.2 dnia 10.02.2010 r., o godz. 10.15.

 

13. Termin związania ofertą30 dni

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6.

18. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego,  pok. 16, w godz. od 8:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku lub za zaliczeniem pocztowym.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy pobierający SIWZ wraz z dokumentacją przetargową w wersji papierowej z siedziby Zamawiającego pokryją koszty związane z przygotowaniem druku. Koszt specyfikacji – 200.00 zł.

19. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Izabela Berg-Sadowska - 094 311 95 15, adres e-mail: iza.sadowska@karlino.home.pl

Wioletta Ryndziewicz - 094 311 95 48,   adres e-mail: wioletta@karlino.home.pl

 

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2010 r.

 

 

 

                                                                                                                   

        Sporządził:                                                                                              Zatwierdził:

 

Izabela Berg-Sadowska                                                                   Waldemar Miśko

podinsp. ds. inwestycji                                                                    Burmistrz Karlina

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Ogłoszenie wyniku przetargu
  2 MB
 • Odpowiedzi na pytania 6
  330 KB
 • Odpowiedzi na pytania 5
  996 KB
 • Część opisowa dotycząca projektu branży drogowej tj. ulic Wolności, Przyjaźni, Niepodległości
  20 MB
 • Zaktualizowane przedmiary oświetlenia drogowego
  5 MB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  545 KB
 • Odpowiedzi na pytania 4
  4 MB
 • Zaktualizowany załącznik nr 3 do SIWZ -dotyczy ul.Ks. Brzóski z uwagi na zmianę nawierzchni
  804 KB
 • odpowiedzi na pytania 3
  557 KB
 • odpowiedzi na pytania 2
  3 MB
 • Odpowiedzi na pytania
  239 KB
 • przedmiar - osw. drogowe ul. Wolgast
  475 KB
 • Załącznik nr 10 do SIWZ z uzupełnieniem
  933 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  64 KB
 • przedmiar - odwodnienie ul. Wolgast
  1 MB
 • szczegółowe specyfikacje techniczne - archiwum II
  11 MB
 • szczegółowe specyfikacje techniczne - archiwum I
  14 MB
 • przekroje i mapy ul. Wolgast deszczówka
  6 MB
 • protokół ZUD -oświetlenie ul. Wolgast
  870 KB
 • projekt ul. Wolgast deszczówka
  9 MB
 • projekt oświetlenia ul. Wolgast
  5 MB
 • mapy i szkice ul. Wolgast
  5 MB
 • mapy - oświetlenie na ul. Wolgast
  3 MB
 • dec. o lokalizacji inwestycji celu publicznego ul. Wolgast
  1 MB
 • projekt ul. Traugutta
  6 MB
 • mapy ul. Traugutta
  4 MB
 • projekt ul. Stroma
  11 MB
 • mapy ul. Stroma
  1 MB
 • Projekt kanalizacji deszczowej (Słoneczna przy garazach
  10 MB
 • Projekt (Słoneczna przy garażach)
  7 MB
 • Oswietlenie -projekt ul. Słoneczna przy garażach
  20 MB
 • Operat wodno-prawny (śłoneczna przy garażach) cz. 2
  7 MB
 • Operat wodno-prawny (Słoneczna przy garażach) cz. 1
  7 MB
 • Mapy-do kanalizacji deszczowej (Słoneczna przy garazach
  4 MB
 • Mapy do projektu (Słoneczna przy garazach)
  6 MB
 • Mapy do dec. lokalizacyjnej
  4 MB
 • projekt ul. Słoneczna
  7 MB
 • mapy ul. Słoneczna
  3 MB
 • Przyjaźni, Niepodlkegłości II, Wolności - br. energet.
  2 MB
 • Przyjaźni, Niepodległości, Wolności
  2 MB
 • Przyjaźni, Niepodległości, Wolności
  20 MB
 • Przyjaźni, Niepodległości Wolności - br. energet. 2
  19 MB
 • Przyjaźni, Niepodległości II, Wolności - br. energet.
  1 MB
 • Przyjaźni, Niepodległości II, Wolności - br. energet.
  1 MB
 • Przyjaźni, Niepodległości II, Wolności
  630 KB
 • przedmiary robót - br. drogowa i odwodnienie
  14 MB
 • przedmiary - oświetlenie drogowe
  8 MB
 • przedmiary - oświetlenie drogowe
  6 MB
 • pojekty ul. Parkowa
  7 MB
 • mapy A3 ul. Parkowa
  5 MB
 • mapa A4 ul. Parkowa
  233 KB
 • projekt oświetlenia drogowego cz. 2
  25 MB
 • mapy do proj. oświetl. drogowego cz. 1
  6 MB
 • projekt organizacji ruchu
  3 MB
 • projekt org. ruchu mapy
  7 MB
 • projekt ul. Ogrodowa
  8 MB
 • mapy ul. Ogrodowa
  840 KB
 • projekt u. Niepodległości
  7 MB
 • mapy ul. Niepodległości
  3 MB
 • projekt ul. Moniuszki
  8 MB
 • mapa 2 Moniuszki
  4 MB
 • mapa 1 Moniuszki
  1 MB
 • projekt ul. Ks. Brzóski
  7 MB
 • mapy ul. Ks. Brzóski
  3 MB
 • projekt ul Bolesława Chrobrego
  8 MB
 • mapy ul. Bolesława Chrobrego
  7 MB
 • projekt (4 Marca przy garazach)
  20 MB
 • mapy (4 Marca przy garazach)
  4 MB
 • dec. pozwolenia na budowę drogi przy garażach 4Marca
  913 KB
 • projekt budowlany - 4 Marca dr. wewn.
  5 MB
 • projekt -4Marca dr. wewn. deszczówka
  6 MB
 • mapy - 4 Marca dr. wewn.
  9 MB
 • mapy- 4Marca dr. wewn. deszczówka
  2 MB
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa
  94 KB
 • Załącznik nr 10 do SIWZ
  800 KB
 • Załącznik nr 9 do SIWZ
  42 KB
 • Załącznik nr 7 do SIWZ
  45 KB
 • Załącznik nr 6 do SIWZ
  37 KB
 • Załącznik nr 5 do SIWZ
  39 KB
 • Załącznik nr 4 do SIWZ
  45 KB
 • SIWZ
  191 KB