Od dnia 1 czerwca 2021 r. Gmina Karlino rozpoczyna realizację projektu pod nazwą "Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotowy projekt obejmuje wyłącznie obszar gminy Karlino i związany jest między innymi ze świadczeniem usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie całej naszej Gminy.

Przez osobę z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - rozumie się osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, które ukończyły 18 rok życia oraz mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność i wymagają wsparcia w zakresie mobilności w celu zwiększenia jej integracji społeczno-zawodowej.

Osoba musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • porusza się na wózku inwalidzkim,
 • porusza się o kulach,
 • jest osobą niewidomą,
 • jest słabowidzącą,
 • ma problemy w komunikowaniu się w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne ograniczające mobilność.

Zgłoszenia usług transportowych door-to-door można dokonywać od dnia 1 czerwca 2021 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej MGOPS w Karlinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie, Urzędu Miejskiego w Karlinie drogą:

 • mailową (e-mail wskazany na stronie internetowej - door-to-door@karlino.pl ),
 • telefonicznie ( np. przy użyciu sms-a): nr telefonu 690 990 254 - dostępny od dnia 1 czerwca 2021 r.
 • bezpośrednio w siedzibie MGOPS w Karlinie - ul. Traugutta 6.

W zgłoszeniu należy podać między innymi:

1) dane osobowe i kontaktowe użytkownika/użytkowniczki,

2) datę i godzinę wykonania rozpoczęcia i zakończenia usługi,

3) miejsce podstawienia pojazdu oraz miejsce docelowe,

4) cel podróży,

5) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usług transportowych door-to-door,

6) posiadanie przez użytkownika/użytkowniczkę zaopatrzenia ortopedycznego (wózek, balkonik, kule, itp.),

7) informacji, czy przy danej usłudze potrzebny jest asystent,

8) wskazanie czy jest potrzebna pomoc w dotarciu z wyznaczonego miejsca do pojazdu.

Ważne - użytkownicy/użytkowniczki usług transportowych door-to-door w okresie od 01.06.2021 r. do 31.01.2023 r. nie ponoszą opłat.

 • Regulamin.
  1 MB
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków.
  430 KB
 • Zgłoszenie potrzeby wyjazdu.
  249 KB
 • Uchwała w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie gminy Karlino w okresie trwałości projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-doororaz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”
  1 MB
 • Informacja o realizacji przez Gminę Karlino projektu door-to-door, w tym o okresie realizacji jego trwałości.
  79 KB