Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż:

 

1.            Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz  Karlina z siedzibą – Urząd Miejski w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6,78-230 Karlino (dalej zwany jako Administrator). 

Z administratorem można się skontaktować:

  1. listownie na adres: ul. Plac Jana Pawła II 6;
  2. telefonicznie 94/311 72 73
  3. fax - 94/3117-410
  4. przez email: um@karlino.pl

 

2.            Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez iod@karlinio.pl.

 

3.            Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane  osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na Administratorze tj. transmisji oraz utrwalenia obrad na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

4.            Okres przechowywania danych osobowych

Nagrania z obrad będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

5.            Odbiorcy danych

Realizując   obowiązki  dane  osobowe są udostępniane  podmiotom   obsługującym transmitowanie  obrad w  tym  firmom zapewniającym usługę rejestracji  przebiegu  Rady Miejskiej . Dane będą również zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Nagrania i transmisja z obrad Rady Miejskiej mogą być udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego

 

6.            Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

7.            Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.            Wymóg podania danych

Sesje  Rady będą utrwalane za pomocą kamer, a  to  oznacza, że będą one rejestrowały dane osobowe czyli wizerunek. Urządzenia  rejestrujące  będą  nagrywać  zarówno  dźwięk  jak  i  obraz. Podanie  danych  jest  dobrowolne  ale konieczne by móc uczestniczyć w obradach. Jeżeli nie chcesz by kamery zarejestrowały Twój wizerunek to nie możesz wziąć udziału w obradach Rady.