OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ,,CIEPŁE MIESZKANIE” DLA BENEFICJENTA KOŃCOWEGO MIASTA I GMINY KARLINO

ZAKRES OGÓLNY

Gmina Karlino przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie”.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy ,, Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BUDŻET PROGRAMU:

Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu na terenie Miasta i Gminy Karlino wynosi 262,500,00 zł. Wnioski można składać do wyczerpania budżetu. Przy naborze wniosków liczy się kolejność ich składania.

TERMINY i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1) Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym

2) Wnioski dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Karlinie i na stronach internetowych: www.karlino.pl oraz bip.karlino.pl

Wniosek składa się w formie papierowej z załączonymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Karlinie.

 

BENEFICJENCI:
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na terenie gminy Karlino i realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych prowadzi gmina na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowym.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziome:

-podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Program skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a następnie udzielić dotacji beneficjentom końcowym.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Ciepłe Mieszkanie).

 

Ważne!

Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami przygotowanymi przez NFOŚiGW https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/ 

 • Regulamin naboru.
  13 KB
 • Zarządzenie Burmistrza.
  6 KB
 • Wniosek o dofinansowanie.
  66 KB
 • Umowa o dofinansowanie.
  21 KB
 • INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - "wymiana kopciuchów"
  13 KB