Wykonanie zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax: 094 311 74 10

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na

 

 

 

WYKONANIE ZADANIA PN.

„UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W TYM: BUDOWA DROGI DO KOSTRZYŃSKO – SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenklatura:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

a) 45.23.31.20-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

b) 45.23.14.00-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

 

 

 

 

 

1. Przedmiotem zamówieniajest budowa połączenia drogowego Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą krajową Nr 6 w Karlinie wraz z budową oświetlenia drogowego. Początek projektowanej drogi znajduje się na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 163, łączącej DK6 z Karlinem na drogę stanowiącą pozostałość po starym przebiegu drogi krajowej. Koniec zaprojektowanej drogi znajduje się na skrzyżowaniu dróg gruntowych przy KSSSE. Podstawowe parametry techniczne drogi:

-        klasa drogi – D

-        kategoria ruchu – KR2

-        prędkość projektowa – Vp=30 km/h

-        szerokość jezdni – 6,0 m

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi tymczasowej,

b) wymianę gruntu podłoża,

c) wykonanie zabudowy rur ochronnych na istniejącym gazociągu

d) ułożenie geowłókniny,

e) wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego,

f) wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego,

g) wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,

h) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

i) budowa zjazdów bitumicznych,

j) wykonanie oświetlenia drogowego,

k) wyprofilowanie poboczy ziemnych,

l) wyprofilowanie rowów przydrożnych,

ł) wykonanie oznakowania.

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

a) Projekt budowlany (załącznik nr 1 do SIWZ).

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 2 do SIWZ).

c) Przedmiary robót (załącznik nr 3 do SIWZ)

 

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

-        zmianie uległ przekrój normalny drogi; zostało to uwzględnione w przedmiarach robót– szkic zmienionego przekroju normalnego drogi stanowi załącznik nr 10 do SIWZ

 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie wizytacji miejsca realizacji robót i jego otoczenia w celu uzyskania pełnego zakresu prac oraz  dodatkowych informacji niezbędnych do dokonania wyceny robót i opracowania oferty. Wszystkie uzyskane podczas wizytacji dane zostaną uwzględnione przy opracowaniu oferty.

 

4. Zaoferowana cena musi uwzględniać:

1) wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej załącznikami,

2) organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż.

3) zapewnienie tymczasowej drogi dojazdowej do zakładów zlokalizowanych w KSSSE na czas trwania budowy właściwej drogi oraz rozbiórka tej drogi po zakończeniu i odbiorze robót,

4) koszty ochrony zaplecza i placu budowy,

5) koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepła,

6) koszty obsługi geodezyjnej,

7) koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń i pozwoleń koniecznych do zrealizowania zamówienia,

8) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

9) wszelkie naprawy związane z budową,

10) zagospodarowanie odpadów i materiałów z budowy,

11) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót,

12) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymienionych we wzorze umowy.

 

 

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   http://bip.karlino.pl

 

6. W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

7.  Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.06.2010 r.

 

8.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, tj.nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. pozwalającej na wykonanie zamówienia.

 

II. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi ponadto spełnić następujące warunki:

1) Wykonawca musi udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy;

2) Ustanowić kierownika budowy, legitymującego wykształceniem technicznym, minimum 5 letnim stażem pracy oraz uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3) Posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 zł;

4) Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na tę inwestycję, na łączną kwotę nie niższą niż 2.000.000 zł.

 

III. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków Wykonawca załączy do oferty, kolejno, niżej wymienione  dokumenty:

1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

2) Dowód wpłacenia/wniesienia  wadium;

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 5 do niniejszejSIWZ,

4) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ,

5) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dokument ważny na dzień składania ofert i realizacji zamówienia);

8) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej trzy roboty budowlane branży drogowej – na kwotę wynagrodzenia minimum 500.000,00 zł każda), z podaniem przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (w przypadku jeżeli Wykonawca wykonał ww. robotę w ramach konsorcjum należy przedstawić dokument z którego wynika, że Wykonawca jako członek konsorcjum samodzielnie zrealizował ww. zakres robót) - wzór stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.).

9) Informację z banku potwierdzającą wielkość posiadających środków finansowych lub zdolność kredytową na to zadanie inwestycyjne, podane w wymaganych wielkościach,

10)  Wykaz kadry przewidzianej do realizacji przedmiotowego zadania wraz z informacjami na temat kwalifikacji oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przynależności do właściwej izby zawodowej załącznik nr 9;

11)  Informacja o podwykonawcach ;

12) Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.

 

10.  Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).

2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2002 r. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie – opisanej„wadium – przetarg nieograniczony na budowę drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” załączając ją do oferty.

6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a (art. 46 ust. 1).

8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

 

11. Kryteria oceny ofert  i ich znaczenie - cena ofertowa – 100%

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, sekretariat – pok. nr 7 w terminiedo dnia 05.02.2010 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 1 dnia 05.02.2010 r., o godz. 10.15.

 

13. Termin związania ofertą30 dni

 

14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

16. Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

17. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6.

 

18. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego,  pok. 16, w godz. od 8:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku lub za zaliczeniem pocztowym.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy pobierający SIWZ wraz z dokumentacją przetargową w wersji papierowej z siedziby Zamawiającego pokryją koszty związane z przygotowaniem druku. Koszt specyfikacji –100.00 zł.

 

19. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Izabela Berg-Sadowska - 094 311 95 15, adres e-mail: iza.sadowska@karlino.home.pl 

Wioletta Ryndziewicz - 094 311 95 48, adres e-mail: wioletta@karlino.home.pl

 

 

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2010 r.

 

 

     

 

                                                                                                                   

        Sporządził:                                                                                              Zatwierdził:

 

 

.....................................                                                              ..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Rozstrzygnięcie przetargu.
  888 KB
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
  768 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  489 KB
 • Zmiana Przedmiaru B
  732 KB
 • Zmiana warunków technicznych
  199 KB
 • Odpowiedzi na pytania 1
  1 MB
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2)
  39 KB
 • Mapy do projektu organizacji ruchu
  5 MB
 • Projekt organizacji ruchu
  3 MB
 • Wyjaśnienia do specyfikacji
  1 MB
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne B
  6 MB
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne B
  10 MB
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne B
  10 MB
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne B
  10 MB
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne B
  10 MB
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne B
  10 MB
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne B
  10 MB
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne A
  4 MB
 • Przedmiar B
  971 KB
 • Przedmiar A
  1 MB
 • Projekt zagosp. terenu mapa F
  1 MB
 • Projekt zagosp. terenu mapa E
  1 MB
 • Projekt zagosp. terenu mapa D
  2 MB
 • Projekt zagosp. terenu mapa C
  880 KB
 • Projekt zagosp. terenu mapa B
  1 MB
 • Projekt zagosp. terenu mapa A
  3 MB
 • Projekt zagosp. terenu C
  869 KB
 • Projekt zagosp. terenu B
  2 MB
 • Projekt zagosp. terenu A
  25 MB
 • Projekt Wykonawczy J
  1 MB
 • Projekt Wykonawczy I
  2 MB
 • Projekt Wykonawczy H
  2 MB
 • Projekt Wykonawczy G
  1 MB
 • Projekt Wykonawczy F
  2 MB
 • Projekt Wykonawczy E
  1 MB
 • Projekt Wykonawczy D
  1 MB
 • Projekt Wykonawczy C
  3 MB
 • Projekt Wykonawczy B
  752 KB
 • Projekt Wykonawczy A
  6 MB
 • Projekt budowlany oświetlenie uliczna B
  12 MB
 • Projekt budowlany oświetlenie drogowe B
  12 MB
 • Projekt budowlany oświetlenie drogowe A
  3 MB
 • opinia B
  4 MB
 • opinia A
  3 MB
 • Zarządzenie - powołania KP
  25 KB
 • Załącznik nr 10 - szkic konstrukcji zastępczej
  163 KB
 • Załącznik nr 9 do SIWZ
  31 KB
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa
  84 KB
 • Załącznik nr 7 do SIWZ
  35 KB
 • Załącznik nr 6 do SIWZ
  24 KB
 • Załącznik nr 5 do SIWZ
  25 KB
 • Załącznik nr 4 do SIWZ
  32 KB
 • SIWZ
  181 KB