• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  445 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  457 KB
 • Informacja z zebrania wykonawców i informacja o zmianie treści SIWZ
  1 MB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  218 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy
  25 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
  23 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
  22 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  18 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 4a - Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego
  18 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz robót budowlanych
  23 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 5a - Wykaz osób
  18 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
  18 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór umowy
  393 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dokumenty formalno-prawne
  8 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 - branża architektura
  5 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 - branża konstrukcyjna
  3 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 - Branża sanitarna
  7 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 - branża drogowa
  4 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 - branża elektryczna
  4 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dokumentacja Geotechniczna
  7 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 - Przedmiar i kosztorys nakładczy
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
  20 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 - Harmonogram realizacji robót
  20 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 18 - dodatkowy opis wyposażenia kuchni
  22 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 19 Katalog równoważności
  139 KB