• Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  375 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  488 KB
 • Pytania 1 Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego_24.07.2017 r.
  2 MB
 • Kosztorys nakładczy (ślepy) - br. budowlana i sanitarna
  36 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy
  19 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
  17 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
  16 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  16 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz robót budowlanych
  17 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 5a - Wykaz osób
  16 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
  16 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór umowy
  371 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dokumenty formalno-prawne
  8 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 - Branża architektura
  5 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 - Branża konstrukcyjna
  3 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 - Branża sanitarna
  7 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 - Branża drogowa
  4 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 - Branża elektryczna
  4 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dokumentacja Geotechniczna
  7 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 - Przedmiar i kosztorys nakładczy
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
  20 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
  224 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 18 - Dodatkowy opis wyposażenia kuchni
  23 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 19 Katalog równoważności
  139 KB