Przetarg na roboty budowlane związane z realizacją projektu: Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10

OGŁASZA:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na:

 

roboty budowlane związane z realizacją  projektu: Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

Roboty budowlane związane z przebudową części budynku użyteczności publicznej, położonego w Karlinie przy ul. Szymanowskiego 17 obejmujące, w szczególności:

1)       ocieplenie połaci dachowych oraz części ścian;

2)       adaptowanie otwartej przestrzeni nieużytkowanego poddasza na dwuczęściową salę ekspozycyjną oraz wykonanie drugiej, mniejszej, sali ekspozycyjnej i pomieszczeń gospodarczych;

3)       wykonanie schodów na istniejącą wieżę i zaadaptowanie istniejącej przestrzeni na wieży, na salę: „Wirtualne miasto”;

4)       ocieplenie połaci dachowych oraz ścianek kolankowych wełną szklaną grubości 20 cm oraz wykończenie ich powierzchni wewnętrznych dwoma warstwami płyt ognioodpornych GKF;

5)       wykonanie ścianek działowych z płyt GKF wypełnionych wewnątrz 10 cm warstwą wełny szklanej i wykończenie ich gładziami podkładowymi gipsowymi oraz tynkami wewnętrznymi w kolorze białym;

6)       wykonanie i montaż stolarki okiennej w połaci dachu – drewniane okna połaciowe;

7)       uzupełnienie braków w wypełnieniu podłogi stropu pod adaptowanymi pomieszczeniami – w celu uzyskania jednolitego stropu oraz ukrycia istniejącej oraz projektowanej infrastruktury (instalacji);

8)       wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;

9)       wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej;

10)    wykonanie tynków wewnętrznych cienkowarstwowych, cementowo-wapiennych (Uwaga: koszt robót należy uwzględnić w ofercie (wg kalkulacji indywidualnej), z uwagi na brak tej pozycji w przedmiarze robót i w projekcie);

11)    wykonanie Certyfikatu energetycznego;

12)    wykonanie i przedstawienie dokumentacji z pomiaru natężenia oświetlenia;

13)    wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

2. Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   www.bip.karlino.pl

 

3. W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduje możliwości składania

   ofert częściowych i wariantowych.

 

4.  Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2010 r.

 

5.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

2)       nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu;

3)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówieniai przedstawią wykaz wykonanych robót budowlanych za okres ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z których co najmniej trzy roboty budowlane będą odpowiadały swoim rodzajem, zakresem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;

4)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

a)        posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 tysięcy złotych,

b)        posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

5)       nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi ponadto spełnić następujące warunki:

1)       wykonawca musi udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego (bezusterkowego) całego przedmiotu umowy;

2)       ustanowić kierownika budowy oraz kierowników robót: budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,  legitymujących wykształceniem technicznym, minimum 5 letnim stażem pracy oraz uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie będących członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

3)       posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 zł;

4)       posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na tę inwestycję, na łączną kwotę nie niższą niż 50 % ceny ofertowej.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:

1)       formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 4 do SIWZ,

2)       dowód wpłacenia/wniesienia  wadium;

3)       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) - Załącznik Nr 5 do SIWZ;

4)       Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 6 do SIWZ;

5)       aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7)       polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dokument ważny na dzień składania ofert i realizacji zamówienia);

8)       wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to za ten okres, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej 3 roboty budowlane o podobnym zakresie i wartości co przedmiot zamówienia). Wykaz musi zawierać: nazwę i lokalizację budowy, opis wykonanych robót wraz  z ich zakresem, wartości brutto zrealizowanych robót, nazwę i adres Zamawiającego oraz daty i miejsca wykonania (w przypadku jeżeli wykonawca wykonał ww. robotę w ramach konsorcjum należy przedstawić dokument z którego wynika, że wykonawca jako członek konsorcjum samodzielnie zrealizował ww. zakres robót) - wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, itp.);

9)       informację z banku potwierdzającą wielkość posiadających środków finansowych lub zdolność kredytową na to zadanie inwestycyjne, podane w wymaganych wielkościach;

10)    wykaz kadry przewidzianej do realizacji przedmiotowego zadania wraz z informacjami na temat kwalifikacji tych osób oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przynależności do właściwej izby zawodowej;

11)    informację o podwykonawcach oraz planowanym zakresie robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

12)    harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zawierający wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z ich podziałem na poszczególne etapy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i uwzględniający terminy realizacji każdego z tych elementów. W przypadku zaistnienia rozbieżności w złożonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania, wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedstawionego w ofercie harmonogramu, z zastrzeżeniem, że taka aktualizacja musi być zatwierdzona przez zamawiającego;

13)    Pełnomocnictwo wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów - zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6.  Wymagania dotyczące wadium:

1)       przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł(słownie złotych: pięć tysięcy złotych, 00/100);

2)       wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

a)        pieniądzu;

b)        poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)        gwarancjach bankowych;

d)        gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)        poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3)       Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert;

4)       Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego nr 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie;

5)       w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku zamawiającego;

6)       w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie – opisanej„wadium – przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z realizacją projektu: Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej”;

7)       gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska);

8)       Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

9)       w przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.

 

10)    niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

 

7. Kryteria oceny ofert - cena ofertowa – 100%

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1)       ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, sekretariat – pok. nr 7 w terminiedo dnia 12.05.2010 r. do godz. 1015;

2)       złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer;

3)       otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, określonej w ust. 1, pokój nr 2, dnia 12.05.2010 r., o godz. 1030;

4)       UWAGAza termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

 

9. Termin związania ofertą – 30 dni

 

10. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.

 

11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego,  pok. 16, w godz. od 8:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt specyfikacji – 100.00 zł

 

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Krzysztof Kopyniecki - 094 311 95 15,

Wioletta Ryndziewicz - 094 311 95 48.                        

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Odpowiedzi na zapytanie
  188 KB
 • Ogłoszenie
  216 KB
 • SIWZ
  388 KB
 • Schemat ideowy tablicy2
  47 KB
 • Schemat ideowy tablicy
  56 KB
 • rzut - poddasze Karlino Szymanowskiego elektryka
  144 KB
 • poddasze Szymanowskiego Karlino
  430 KB
 • poddasze Karlino Szymanowskiego rzut więźby dachowej stan projektowany
  32 KB
 • poddasze Karlino Szymanowskiego stan projektowany
  85 KB
 • poddasze Karlino Szymanowskiego rzut więźby dachowej stan istniejący
  31 KB
 • poddasze Karlino Szymanowskiego rzut dachu stan projektowany
  17 KB
 • poddasze Karlino Szymanowskiego rzut dachu stan istniejący
  15 KB
 • poddasze Karlino Szymanowskiego rzut - stan istniejący
  63 KB
 • poddasze Karlino Szymanowskiego przekrój stan projektowany
  21 KB
 • poddasze Karlino Szymanowskiego przekrój stan istniejący
  15 KB
 • Karlino-poddasze.co rzut)
  102 KB
 • Karlino-poddasze.co rozwinięcie
  44 KB
 • STWiOR - cześć ogólnobudowlana
  385 KB
 • Projekt techniczny cześć budowlana
  122 KB
 • STWiOR - elektryka
  160 KB
 • Projekt budowlano wykonawczy na roboty elektryczne
  92 KB
 • STWiOR-co
  280 KB
 • Projekt - instalacje c.o
  50 KB
 • Przedmiary robót
  2 MB
 • Załącznik nr 8 WYKAZ OSÓB do SIWZ
  177 KB
 • Wzór UMOWY Załącznik nr 9 do SIWZ
  214 KB
 • Wykaz robót Załącznik nr 7 do SIWZ
  173 KB
 • Oświadczenie Załącznik nr 5 do SIWZ
  168 KB
 • Oświadczenie art. 24 Załącznik nr 6 do SIWZ
  166 KB
 • Oferta Załącznik nr 4 do SIWZ
  183 KB
 • Harmonogram załącznik nr 10 do SIWZ
  183 KB