• Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
  434 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy
  17 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
  16 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
  15 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  15 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz robót budowlanych
  14 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 5a - Wykaz osób
  15 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
  15 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór umowy
  237 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dokumenty formalno-prawne
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 - Branża sanitarna
  29 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 - Branża drogowa
  49 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 - Branża elektryczna
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 - Projekt kanalizacji teletechnicznej
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 - Stała Organizacja Ruchu
  15 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dokumentacja Geotechniczna
  1 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 - Przedmiar i kosztorys nakładczy
  832 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
  139 KB