Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Daszewie, gm. Karlino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na

 

 

wykonanie termomodernizacji budynku

Szkoły Podstawowej w Daszewie, gm. Karlino.

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

a) Docieplenie ścian fundamentowych,

b) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

c) Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem elewacji,

d) Docieplenie i wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

e) Wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej „karpiówki”,

e) Wykonanie obróbek blacharskich i odwodnienia wszystkich dachów,

f) Wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła,

g) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

h) Wykonanie instalacji ciepłej wody,

i) Wykonanie robót elektrycznych (dostosowanie instalacji dla potrzeb węzła cieplnego).

k) zagospodarowanie terenu – m.in. wykonanie chodnika z kostki polbruk,

l) wymiana okładzin drewnianych elewacji z impregnacją i malowaniem.

ł) remont instalacji odgromowej.

2. Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   www.bip.karlino.pl

3. W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduję możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

4.  Termin wykonania zamówienia: 02.04.2010 r. – 30.08.2010 r.

5.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, tj.nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie naraty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 tysięcy złotych,

b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi ponadto spełnić następujące warunki:

1) Wykonawca musi udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy;

2) Ustanowić kierownika budowy, oraz kierowników robót(budowlanych, elektrycznych, sanitarnych) legitymujących wykształceniem technicznym, minimum 5 letnim stażem pracy oraz uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3) Posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 zł;

4) Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na tę inwestycję, na łączną kwotę nie niższą niż 500.000 zł.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków Wykonawca załączy do oferty, kolejno, niżej wymienione  dokumenty:

1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ,

2) Dowód wpłacenia/wniesienia  wadium;

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 5 do niniejszejSIWZ,

4) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ,

5) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dokument ważny na dzień składania ofert i realizacji zamówienia);

8) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych z wyprawą tynkarską o łącznej powierzchni min. 1000 m2, montażu stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni min. 200 m2 oraz wykonania pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej min. 500 m2), z podaniem przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (w przypadku jeżeli Wykonawca wykonał ww. robotę w ramach konsorcjum należy przedstawić dokument z którego wynika, że Wykonawca jako członek konsorcjum samodzielnie zrealizował ww. zakres robót) - wzór stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.). Dokumenty te muszą zawierać ilości wykonanych robót, tak aby Zamawiający mógł zweryfikować je z podanym wykazem (załącznik nr 7) przez Wykonawcę.

9) Aktualną informację z banku potwierdzającą wielkość posiadających środków finansowych lub zdolność kredytową na to zadanie inwestycyjne, podane w wymaganych wielkościach – informacja musi zostać wydana po terminie ogłoszenia o zamówieniu,

10)  Wykaz kadry przewidzianej do realizacji przedmiotowego zadania wraz z informacjami na temat kwalifikacji oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przynależności do właściwej izby zawodowej załącznik nr 9;

11) Informacja o podwykonawcach ;

12)Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.

13) harmonogram rzeczowo – finansowy – zgodnie ze wzorem – załącznik nr 11.

6.  Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100 złotych).

Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2002 r. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie – opisanej„wadium – przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Daszewie, gm. Karlino” załączając ją do oferty.

Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

7. Kryteria oceny ofert – cena ofertowa – 100%

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, sekretariat – pok. nr 7 w terminiedo dnia 15.02.2010 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok.2 dnia 15.02.2010 r., o godz. 10.30.

9. Termin związania ofertą – 30 dni

10. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduję możliwość zamówienia uzupełniającego.

11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego,  pok. 16, w godz. od 8:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt specyfikacji – 100.00 zł

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Paweł Filipowicz – 094 311 95 15,

Wioletta Ryndziewicz – 094 311 95 48.                       

 

 

 

                                                                                              ...............................................

 

 

 


 • odpowiedzi na pytania
  4 MB
 • SIWZ.doc
  4 MB
 • Załącznik nr 4 do SIWZ.doc
  4 MB
 • Załącznik nr 5 do SIWZ.doc
  4 MB
 • Załącznik nr 6.doc
  4 MB
 • Załącznik nr 7.doc
  4 MB
 • Załącznik nr 8.umowa.doc
  4 MB
 • Załącznik nr 9.doc
  4 MB
 • Załącznik nr 10.doc
  4 MB
 • Załącznik nr 11.xls
  19 KB
 • Instalacja c.o. i c.w.u. - cz.1.pdf
  7 MB
 • Instalacja c.o. i c.w.u. - cz.2.pdf
  1 MB
 • Instalacja c.o. i c.w.u. - cz.3.pdf
  606 KB
 • Instalacja c.o. i c.w.u. - cz.4.pdf
  1 MB
 • Instalacja c.o. i c.w.u. - cz.5.pdf
  864 KB
 • Instalacja c.o. i c.w.u. - cz.6.pdf
  922 KB
 • termomodernizacja budowlana-cz.1
  4 MB
 • termomodernizacja budowlana-cz.2
  2 MB
 • termomodernizacja budowlana-cz.3
  2 MB
 • termomodernizacja budowlana-cz.4
  929 KB
 • termomodernizacja budowlana-cz.5
  969 KB
 • węzeł cieplny-cz.1
  7 MB
 • węzeł cieplny-cz.2
  3 MB
 • węzeł cieplny-cz.3
  1,017 KB
 • okna4
  82 KB
 • okna3
  56 KB
 • okna2
  103 KB
 • okna1
  88 KB
 • przedmiar nr 1
  4 MB
 • przedmiar nr 2
  39 KB
 • STWiOR
  2 MB