Energetyka Cieplna Sp. z o.o. - „Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów z rur preizolowanych 2xD114/200 mm od pkt. 21 do pkt. 27A – Etap I”

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Energetyka Cieplna  Sp. z o.o. ul. Pełki 6, 78-230 Karlino

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na zadanie pn.

  

„Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów z rur preizolowanych 2xD114/200 mm od pkt. 21 do pkt. 27A – Etap I”