o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiechowo, Czerwieńcino i Kowańcz

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Lubiechowo, Czerwięcino i Kowańcz w gminie Karlino

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w powiązaniu z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 29, 30 i 39 ust. 1 pkt 2 – 5 w powiązaniu z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 listopada do 20 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino w godz. od 8.00 do 15.00.

Przedmiotem ustaleń planów sporządzanych na podstawie Uchwał:

-        Nr XXIII / 230 / 08 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiechowo,

-        Nr XXIII / 231 / 08 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czerwięcino, Lubiechowo,

-        Nr XXIII / 232 / 08 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kowańcz,

jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów objętych opracowaniem planów, w tym wyznaczenie terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się w dniu 20 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy, należy składać na piśmie lub w formie elektronicznej potwierdzonej podpisem elektronicznym, do Burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2011 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Karlina.

 

Burmistrz Karlina


 • opracowanie_ekofizjogr_wylozenie
  485 KB
 • opr_eko_wyrys_z_walor_przyrodniczej
  4 MB
 • opr_eko_warunki_gruntowo_wodne
  6 MB
 • opr_eko_uzytkowanie_terenu
  3 MB
 • Uchwala_232_wylozenie
  53 KB
 • zal_nr_1_5000_232
  623 KB
 • zal_nr_2_2000_232
  495 KB
 • zal_nr_3_wyrys_ze_studium_232
  808 KB
 • Uchwala_231_wylozenie
  57 KB
 • zal_nr_2-1_2000_231
  305 KB
 • zal_nr_2-2_2000_231
  549 KB
 • zal_nr_2-3_2000_231
  416 KB
 • zal_nr_2-4_2000_231
  150 KB
 • zal_nr_3_wyrys_ze_studium_231
  807 KB
 • Uchwala_230_wylozenie
  53 KB
 • zal_nr_1_5000_230
  951 KB
 • zal_nr_1_5000_230_prognoza
  827 KB
 • zal_nr_2_2000_230
  184 KB
 • zal_nr_3_wyrys_ze_studium_230
  808 KB
 • 232_PROGNOZA_LUBIECHOWO_KOWANCZ
  415 KB
 • 231_PROGNOZA_CZWERCINO_LUBIECHOWO
  482 KB
 • 230_PROGNOZA_LUBIECHOWO
  398 KB
 • Plan Lubiechowo
  436 KB