"BUDOWA I WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W KARLINIE

 

OGŁOSZENIEGmina Karlino

78-230 Karlino,

ul. Plac Jana Pawła II 6

 tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na

 

 

NA BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W KARLINIE.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Kościuszki w Karlinie, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ, jej załącznikami oraz przeprowadzoną wizją lokalną w terenie.

Projektowana hala widowiskowo – sportowa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów sportowych. Budynek hali będzie obiektem dwu-kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, opartym na dźwigarach z drewna klejonego o całkowitej rozpiętości 36,60 m.

Powierzchnia zabudowy – 2433,97 m2

Powierzchnia użytkowa – 4542,19 m2

Kubatura – 27031,16 m3

Przedmiot zamówienia należy zrealizować z zachowaniem obowiązujących norm technicznych i przepisów BHP. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie zapewnić Wykonawca. Jakość wykonania robót oraz materiałów użytych do zrealizowania zadania powinna spełniać wymogi zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową budowę obiektu hali widowiskowo – sportowej m.in.:

1) wykonanie robót ziemnych,

2) wykonanie fundamentów,

3) wykonanie konstrukcji betonowych,

4) wykonanie robót murowych,

5) wykonanie ścian działowych,

6) wykonanie konstrukcji trybun,

7) wykonanie konstrukcji dachu,

8) wykonanie pokrycia dachu,

9) wykonanie robót izolacyjnych,

10) wykonanie odwodnienia dachu,

11) wykonanie tynków i okładzin ścian,

12) wykonanie podłoży i posadzek,

13) dostawa i montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,

14) wykonanie fasady aluminiowej,

15) wykonanie robót kowalsko – ślusarskich,

16) wykonanie stropów podwieszanych,

17) wykonanie robót malarskich,

18) wykonanie elewacji,

19) dostawa i montaż wyposażenia hali w tym:

- dostawa i montaż siedzisk sportowych,

- dostawa i montaż zestawu podwieszanego do koszykówki,

- dostawa i montaż krat trójdzielnych do przeplotów,

- dostawa i montaż lin pionowych do wspinania na szynie podwieszanej,

- dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej aluminiowych mocowanych do podłoża,

- dostawa i montaż drabin gimnastycznych,

- dostawa i montaż czterech zestawów do siatkówki,

- dostawa i montaż lady szatni,

- dostawa i montaż łapaczy piłek,

- dostawa i montaż kurtyn grodzących składanych elektrycznie,

- dostawa i montaż siatek ochronnych na okna,

- dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych,

- dostawa i montaż poręczy do umywalek,

20) dostawa i montaż windy towarowo – osobowej,

21) wykonanie przyłącza kablowego 0,4 kV,

22) wykonanie zewnętrznego oświetlenia terenu,

23) wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych,

- montaż tablic rozdzielczych,

- wykonanie instalacji oświetleniowej,

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

- wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjnych,

- wykonanie instalacji siłowej,

- wykonanie instalacji sterowniczej,

- wykonanie instalacji telefonicznej, komputerowej, TV i internetowej przewodowej i bezprzewodowej w systemie hotspot,

- wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej,

24) wykonanie instalacji słonecznej do wspomagania ogrzewania wody użytkowej,

25) wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,

26) wykonanie mieszaczy dla zespołu baterii czasowych,

27) wykonanie instalacji p.poż.,

28) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

29) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z montażem zespołów nawiewno – wywiewnych,

30) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

31) wykonanie instalacji grzewczej zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,

32) wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych,

33) wykonanie zewnętrznej sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej,

34) wykonanie kanalizacji deszczowej,

35) wykonanie instalacji klimatyzacji,

36) wykonanie robót drogowych,

37) zagospodarowanie terenu

- wykonanie osłony śmietników,

- wykonanie nasadzeń zieleni i wykonanie trawników z rolki,

- wykonanie ogrodzenia terenu,

- dostawa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

41)wykonanie iluminacji budynku,

42) wykonanie akustyki obiektu.

 

2. Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   www.bip.karlino.pl

3. W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduję możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

4.  Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2012 r.

5.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, tj. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 5 mln złotych,

b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi ponadto spełnić następujące warunki:

1) Wykonawca musi udzielić co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy;

2) Ustanowić kierownika budowy, oraz kierowników robót (budowlanych, elektrycznych, sanitarnych) legitymujących wykształceniem technicznym, minimum 5 letnim stażem pracy oraz uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3) Posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 2.000.000 zł;

4) Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na tę inwestycję, na łączną kwotę nie niższą niż 5 mln zł.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków Wykonawca załączy do oferty, kolejno, niżej wymienione dokumenty:

1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,

2) Dowód wpłacenia/wniesienia wadium;

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,

4) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ,

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

7) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

8) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone polegające na budowie minimum jednego obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 5 mln złotych – załącznik nr 4 do SIWZ,

9) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

10) wykazu kadry, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5;

11) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

12) Informacja o podwykonawcach ;

13)Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.

14) kosztorysy ofertowy sporządzony na podstawie projektu budowlanego, oraz przedmiarów robót.

 

6. Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie – opisanej „wadium – przetarg nieograniczony na budowę i wyposażenie hali widowiskowo – sportowej w Karlinie” załączając ją do oferty.

Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

7. Kryteria oceny ofert - cena ofertowa – 100%

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, sekretariat – pok. nr 7 w terminie do dnia 20.12.2010 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok.2 dnia 20.12.2010 r., o godz. 10.30.

9. Termin związania ofertą – 30 dni

10. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduję możliwość zamówienia uzupełniającego.

11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 16, w godz. od 8:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym zgłoszeniu lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt specyfikacji – 1.500.00 zł

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Paweł Filipowicz - 094 311 95 15,

Wioletta Ryndziewicz - 094 311 95 48.           

13. Zebranie z Wykonawcami.

 

Zamawiający wyznacza termin zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dzień 30.11.2010 r. na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie, ul. Szczecińska 6.


 • Unieważnienie Przetargu
  225 KB
 • głoszenie o zmianie ogłoszenie - biuletyn zamówień publicznych 28.01.2010 r.
  43 KB
 • OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
  18 KB
 • KARLINO_SWIETLIK_SW1_PBAK
  260 KB
 • posadzka na sali ćwiczeń rehabilitacyjnych - do pyt. 63 (14.01.2011 r.)
  583 KB
 • WYCIERACZKI_ GUMOWE_KARTA_INFORMACYJNA (14.01.2011)
  59 KB
 • WYCIERACZKI ALUMINIOWE - 2 – KARTA INFORMACYJNA (14.01.2011 r.)
  351 KB
 • wyjasnienie do załączonej stolarki - (umieszczono: 14.01.2011)
  28 KB
 • odpowiedzi na pytania Wykonawców - część 5 - (umieszczono:14.01.2011)
  271 KB
 • ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH AKTUALIZACJA
  142 KB
 • ZESTAWIENIE DRZWI I NAŚWIETLI PRZECIWPOŻAROWYCH AKTUALIZACJA
  1 MB
 • odpowiedzi na pytania Wykonawców - część 4 z dnia 10.01.2011 r. (wywieszono 11.01.2010 r.)
  153 KB
 • KARLINO_HALA_OKNA_AKUALIZACJA
  144 KB
 • KARLINO_HALA_FASADY_AKTUALIZACJA_cz2
  157 KB
 • KAR_HALA_FASADY_AKTUALIZACJA_cz1
  308 KB
 • KARLINO_HALA_DRZWI_ZEWNETRZNE_AKTUALIZACJA
  435 KB
 • KARLINO_HALA_DRZWI_WEWNETRZNE
  142 KB
 • odpowiedzi na pytania Wykonawców -część 3 (wywieszono: 13.12.2010 r.)
  58 KB
 • balustrady
  620 KB
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - aktualny na z dzień 10.12.2010 r.
  84 KB
 • odpowiedzi na pytania Wykonawców -część 2 - 10.12.2010
  94 KB
 • przedłuzenie terminu przygotowania dokumentacji przetargowej (umieszczono: 09.12.2010 r.).
  26 KB
 • Pozwolenia na budowę (umieszczono 09.12.2010 r.)
  1 MB
 • projekt - wiata śmietnikowa (umieszczono dnia 09.12.2010 r.)
  780 KB
 • odpowiedzi na pytania Wykonawców - część 1 z 07.12.2010 r. (wywieszono: 09.12.2010 r.)
  72 KB
 • INSTALACJE GAZOWA, OGRZEWCZA I KOTŁOWNIA
  7 MB
 • Adaptacja Akustyczna
  4 MB
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa
  82 KB
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji słonecznej
  3 MB
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji klimatyzacyjnej dla wydzielonych pomieszczeń hali sportowo- widowiskowej.pdf
  3 MB
 • Instrukcja pobierania plików z Biuletynu Informacji Publicznej
  68 KB
 • SIEĆ WODOCIĄGOWA - KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA - PRZYŁACZA WOD.-KAN. P.POŻ. PODZIEMNY ZBIORNIK WODNY
  118 KB
 • SIEĆ WODOCIĄGOWA - KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA - PRZYŁACZA WOD.-KAN. P.POŻ. PODZIEMNY ZBIORNIK WODNY
  14 MB
 • SIEĆ WODOCIĄGOWA - KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA - PRZYŁACZA WOD.-KAN. P.POŻ. PODZIEMNY ZBIORNIK WODNY
  14 MB
 • hala - swiz
  197 KB
 • dodatkowe informacje - zał. 10
  151 KB
 • Załącznik nr 1 do SIWZ-oferta
  32 KB
 • Załącznik nr 2 do SIWZ
  25 KB
 • Załącznik nr 3 do SIWZ
  23 KB
 • Załącznik nr 4 do SIWZ
  31 KB
 • Załącznik nr 5 do SIWZ
  31 KB
 • przedmiar - sieci zewnętrzne
  1 MB
 • przedmiar - zagospodarowanie terenu
  927 KB
 • przedmiar - wentylacja mechaniczna
  499 KB
 • przedmiar - roboty drogowe
  673 KB
 • przedmiar - przyłącze kablowe i oświetlenie zewnętrzne
  651 KB
 • przedmiar - klimatyzacja
  101 KB
 • przedmiar - instalacje wod. - kan.
  219 KB
 • przedmiar - instalacje elektryczne
  434 KB
 • przedmiar - instalacje c.o.
  223 KB
 • przedmiar - instalacja słoneczna
  142 KB
 • przedmiar - branża budowlana
  770 KB
 • Specyfikacjia Techniczna Wykonania i odbioru robót całego zadania.part2
  12 MB
 • Specyfikacjia Techniczna Wykonania i odbioru robót całego zadania.part1
  14 MB
 • PROJEKT INSTALACJI SŁONECZNEJ
  13 MB
 • ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA
  19 MB
 • ZAKRES PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH.part5
  5 MB
 • ZAKRES PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH.part4
  14 MB
 • ZAKRES PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH.part3
  14 MB
 • ZAKRES PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH.part2
  14 MB
 • ZAKRES PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU DLA OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH.part1
  14 MB
 • USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA
  3 MB
 • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.part3
  9 MB
 • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.part2
  14 MB
 • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.part1
  14 MB
 • PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ, BRANŻA KLIMATYZACJA
  18 MB
 • PROJ. KANALIZACJI ORAZ ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY
  8 MB
 • LINIA KABLOWA 0.4KV I OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU
  9 MB
 • KONSTRUKCJA
  14 MB
 • KONSTRUKCJA NR 2.3
  5 MB
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE.part3
  12 MB
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE.part2
  14 MB
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE.part1
  14 MB
 • INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
  5 MB
 • ILUMINACJA BUDYNKU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.part3
  1 MB
 • ILUMINACJA BUDYNKU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.part2
  14 MB
 • ILUMINACJA BUDYNKU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.part1
  14 MB
 • DROGI, PARKINGI, CHODNIKI
  22 MB
 • DOKUMENTACJA TECHNICZNA tom 1.part02
  4 MB
 • DOKUMENTACJA TECHNICZNA tom 1.part01
  14 MB
 • Dokumentacja techniczna tom2.part1
  14 MB
 • Dokumentacja techniczna tom2.part2
  14 MB
 • Dokumentacja techniczna tom2.part3
  11 MB
 • ARCHITEKTURA.part3
  10 MB
 • ARCHITEKTURA.part2
  14 MB
 • ARCHITEKTURA.part1
  14 MB
 • ANEKS OBRONY CYWILNEJ.part3
  3 MB
 • ANEKS OBRONY CYWILNEJ.part2
  14 MB
 • ANEKS OBRONY CYWILNEJ.part1
  14 MB