Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik referatu: Monika Panasiuk 
Tel: 530279180
e-mail: m.panasiuk@karlino.pl 

Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami 
Magdalena Klepuszewska
e-mail; m.klepuszewska@karlino.pl
tel. 531659464

Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami 
Iwona Wysocka-Chudziak 
e-mail: i.wysocka-chudziak@karlino.pl 
tel. 535372960

Do zakresu działania Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami gminnymi.

2. Tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

3. Prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

4. Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemi.

5. Realizacja zadań dotyczących produkcji rolnej i leśnej.

6. Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wnioskowanie o przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

7. Prowadzenie spraw związanych z łowiectwem i zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych.

8. Wyłączanie gruntów z produkcji.

9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

10. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.

11. Prowadzenie spraw dotyczących regulacji stosunków wodnych na gruntach.

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami podlega bezpośrednio Burmistrzowi Karlina.