Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

Kierownik referatu:
Magdalena Jaworska - Dużyńska
Tel: 535367518
e-mail: m.jawduzynska@karlino.pl

Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora
Michał Ruskowiak
e-mail; m.ruskowiak@karlino.pl
tel. 535364762

Stanowisko ds. promocji i ewidencji działalności gospodarczej
Natalia Skibińska
e-mail: n.skibinska@karlino.p
tel. 535149403

Do zakresu działania Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego należy:

1. Tworzenie i zarządzanie programami promocji miasta.

2. Pozyskanie i opracowanie informacji mających wpływ na promocję miasta.

3. Kreowanie wizerunku Gminy Karlino oraz współpraca z mediami, public relations.

4. Przygotowanie wydawnictw promocyjnych, okolicznościowych.

5. Współpraca z karlińskimi instytucjami i organizacjami oraz służbami miejskimi w zakresie przygotowania programów imprez i przedsięwzięć promocyjnych, w tym udział w targach i wystawach gospodarczych, rozpowszechnianie Informacji o mieście, promocja karlińskich produktów za granicą.

6. Prowadzenie portalu internetowego Gminy Karlino.

7. Pozyskanie sponsorów i partnerów programów promocyjnych, współuczestnictwo i wspieranie działań promocyjnych podejmowanych przez partnerów.

8. Prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta.

9. Współpraca z instytucjami, organizacjami, w tym samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, prawami, służbami miejskimi oraz organizacjami społecznymi, w szczególności w zakresie:

1) kształtowania korzystnego wizerunku miasta,

2) rozwoju turystyki, w tym oferty turystycznej, bazy rekreacyjnej i noclegowej, oznakowania miasta, organizacji imprez itd.

10. Organizowanie współpracy z zagranicą, w tym kontakty i współpraca z miastami partnerskimi.

11. udzielanie pomocy bezrobotnym w przygotowaniu oferty pracy, CV, podania o pracę, poszukiwanie i udostępnianie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

12. Prowadzenie i redagowanie gazety samorządowej „Wieści z Karlina”.

13. Przygotowywanie tzw. „miękkich” projektów finansowych ze środków pochodzących ze źródeł pozabudżetowych.

14. Promocja projektów inwestycyjnych realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych, w tym środków UE.

15. Pozyskiwanie i obsługa inwestorów.

16. Obsługa przedsiębiorców z Gminy Karlino.

17. Sprawy związane z ewidencją przedsiębiorców, zezwoleniami n sprzedaż napojów alkoholowych oraz transportem zbiorowym i targowiskami.

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza