Burmistrz

 

Burmistrz

Funkcję Burmistrza Karlina pełni: Piotr Woś

Tel: (94) 311 7273 
e-mail: p.wos@karlino.pl

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów i stanowisk:

1) referatów i stanowisk w Urzędzie:

a) Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - w zakresie nadzoru nad inwestycjami, stanowienia o planach inwestycyjnych i ogólnych kierunkach rozwoju, 
b) Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 
c) Referat ds. Lokalowych i Mieszkaniowych, 
d) Stanowisko ds. kontroli, 
e) Stanowisko Radcy Prawnego, 
f) Audytor wewnętrzny.

2) Ochotniczych Straży Pożarnych w Karlinie, Daszewie i Domacynie,

3) Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie.

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) realizacja zadań własnych, zleconych z administracji rządowej i zadań wynikających z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. 
2) reprezentowanie Gminy na zewnątrz, 
3) prowadzenie bieżących spraw Gminy, 
4) składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności Gminy, 
5) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności, 
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
7) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, 
8) zwoływanie w miarę potrzeb narad z udziałem pracowników w celu ich współdziałania i realizacji zadań, 
9) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności dotyczącymi podziału zadań, 
10) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej, 
11) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
12) wydawanie przepisów porządkowych, 
13) upoważnianie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
14) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 
15) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy, 
16) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób, które zgodnie z przepisami zobowiązane są do złożenia Burmistrzowi takiego oświadczenia, 
17) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej na terenie Gminy Karlino, 
18) wykonanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminu oraz uchwały Rady Miejskiej w Karlinie, 
19) realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, 
20) planowanie rozwoju Gminy Karlino, 
21) wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Karlino, 
22) wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy.