Biuro Rady Miejskiej

Stanowisko ds. Biura Rady Miejskiej w Karlinie.

Funkcję inspektora pełni: Agata Anielska
Telefon: 533127365
E-mail: b.rady@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej a w szczególności:

 1) przygotowanie materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji,

 2) opracowywanie materiałów z obrad, wniosków i opinii oraz przekazywanie   ich odpowiednim organom, nadzór nad ich realizacją,

 3) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,

 4) sporządzanie scenariuszy obrad sesji Rady,

2. Prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał Rady Miejskiej.

3. Udział w organizowaniu referendów i konsultacji społecznych.

4. Współpraca w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz do Parlamentu Europejskiego.

5. Obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych, przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli oraz podejmowanie w celu ich rozpatrzenia.

6. Załatwianie spraw związanych z nadawaniem tytułów „Honorowy Obywatel Karlina i Zasłużony dla Gminy Karlino”.

7. Realizacja zadań związanych z wyborami ławników sądowych.

8. Prowadzenie ewidencji wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.

9. Publikacja uchwał i podawanie ich do publicznej wiadomości. Koordynowanie współpracy z radami sołeckimi i zarządami osiedli.

Stanowisko podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.