• Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia dorosły.
    41 KB
  • Wniosek o zmianę imienia i nazwiska dziecka.
    42 KB

ZMIANA NAZWISKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

OPŁATY:

37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie lub bezpośrednio w kasie tut. Urzędu pok. Nr 5.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie pok. Nr 10.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. do 1 miesiąca

2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Karlinie , przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

1. Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

5. Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.

6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie nazwiska jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

7. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

a) nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,

b) na nazwisko używane,

c) na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

d) na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

8. Nie dokonuje się zmiany nazwiska w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba posiada członków rodziny o tym nazwisku.

9. Zmiana nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

10. Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy)

11. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2008. 220. 1414 z zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.2013.267 ze zm),

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U.2012.1282 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.

2. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej.