• Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia dorosły.
    41 KB
  • Wniosek o zmianę imienia i nazwiska dziecka.
    42 KB

ZMIANA IMIENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem.

2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

OPŁATY:

37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie pok. Nr 10.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. do 1 miesiąca

2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Karlinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

1. Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.

2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

5. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.

6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

7. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

a) imienia ośmieszającego,

b) na imię używane,

c) na imię, które zostało bezprawnie zmienione,

d) na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

8. Zmiana imienia następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

9. Wniosek o zmianę imienia składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy).

10. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2008. 220. 1414 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013. 267 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2012.1282 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej.

2. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej.