Zgłoszenie urodzenia dziecka.

REJESTRACJA URODZEŃ

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.
  2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie pok. Nr 10.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

UWAGI:

  1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
  2. Urodzenie rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia.
  3. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
  4. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

 

- matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,

- matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność prawnych, w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. - pełnomocnik.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U. 2012.788 ze zm.).