REJESTRACJA MAŁŻEŃSTW ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 2. Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 4. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

 

OPŁATY:

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie lub bezpośrednio w kasie tut. Urzędu pok. Nr 5.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie pok. Nr 10

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

 

UWAGI:

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej.
 3. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
 4. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U. 2012.788 ze zm.).