• Wniosek o wydanie zaświadczenia (za granicą)
    25 KB

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO LUB CUDZOZIEMCA ZAMIESZKAŁEGO W POLSCE NIE MAJĄCEGO OBYWATELSTWA ŻADNEGO PAŃSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
  3. Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.
  4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 5. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie lub bezpośrednio w kasie tut. Urzędu pok. Nr 5.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Bez zbędnej zwłoki 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

UWAGI:

  1. Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.
  2. Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.