• Wniosek o wydanie odpisu.
  36 KB

WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy. OPŁATY: a. 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony, b. 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny, c. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, d. 26 zł – opłata skarbowa za inne zaświadczenia. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie lub bezpośrednio w kasie Urzędu pok. Nr 5.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do miesiąca.

UWAGI:

 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu.