• Wzór wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
  39 KB

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie lub bezpośrednio w kasie tut. Urzędu pok. Nr 5.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie pok.Nr 10.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Karlinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego.
 2. Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa lub akty urodzenia jego rodziców.
 3. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły związek małżeński.
 4. Akt zgonu może być uzupełniony na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 ze zm).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm.).