REJESTRACJA ZDARZENIA Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO, KTÓRE NASTĄPIŁO ZA GRANICĄ I NIE ZOSTAŁO ZAREJESTROWANE

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.
  2. Inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchania stron i świadków).
  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie lub bezpośrednio w kasie Urzędu pok. Nr 5.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie.

TERMIN ODPOWIEDZI:

1. Do 1 miesiąca.

2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Karlinie, przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

  1. Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego
  2. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu; zeznania świadków, zaświadczenia sądowe, notarialne, administracyjne oraz inne dowody pośrednie.
  3. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy lub osoba, która wykaże interes prawny.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm.).