PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie lub bezpośrednio w kasie tut. Urzędu pok. Nr 5.

ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie .

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Karlinie przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

  1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
  2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.