E – dowód

E - dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. 

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie dowodu czyli rewersie.

Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

WAŻNE!

Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać  e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

 • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty),
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).
 • Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną (e-dowód) można składać:
 • w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,

Jako rodzic, opiekun prawny lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.

Certyfikaty występujące w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia:

Służy do elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu, znajduje się  w każdym dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Certyfikat ten nie zostaje umieszczony w dowodzie osób poniżej 13 roku życia i dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie.

Certyfikat obecności:

Zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego każdej osoby. Certyfikat ten to elektroniczne poświadczenie, które posiadacz dowodu osobistego będzie wykorzystywał do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie         i miejscu, potwierdzając e-dowodem swoje dane.

Certyfikat podpisu osobistego:

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny.

Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

Umieszczany jest w e-dowodzie osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu.

Jeżeli wniosek o e-dowód dotyczy osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat, taką zgodę może wyrazić rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. Certyfikat stanie się ważny od dnia ukończenia 18 lat.

Certyfikat ten daje możliwość złożenia podpisu w formie elektronicznej, ułatwia kontakt z podmiotami publicznymi oraz komercyjnymi.

Podpis kwalifikowany:

Posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał korzystać z kwalifikowanego podpis elektronicznego, będzie mógł do tego wykorzystać e-dowód, w którym będzie zapewniona przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwią składanie takiego podpisu.

Wgranie do e-dowodu danych umożliwiających złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego odbywać się będzie na warunkach rynkowych, gdy obywatel zakupi certyfikat kwalifikowany u wybranego dostawcy. 


Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego będzie możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów PIN dla każdego z tych certyfikatów (odpowiednio 4-cyfrowy PIN1 i 6-cyfrowy PIN2). Możesz ustalić kody już w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego.

Jeżeli nie ustaliłeś kodów przy odbiorze dowodu osobistego, będziesz mógł to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu obywatel.gov.pl) musisz posiadać czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu.

 

Uwaga: Pełnomocnik nie może ustalać kodów PIN i odebrać koperty z kodem PUK.

 

 

 

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 

Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia  do pobierania odcisków.

Wymagane dokumenty do wydania dowodu osobistego:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.                                                                            
 2. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku!
  Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.
 3. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu),a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 4. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – na żądanie organu gminy, w przypadku gdy dane dotyczące obywatelstwa zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach.

 

Tryb złożenia wniosku:

Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w:

 • formie pisemnej,
 • lub w formie dokumentu elektronicznego ( dla osób, które nie ukończyły 12 roku życia) – w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu dowolnej gminy wypełnionego elektronicznego formularza, który uwierzytelnia się przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, 
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, należy powiadomić organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na którego terenie przebywa wnioskodawca (lub organ miasta na prawach powiatu), który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

W sytuacji, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym powyżej, okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty!

 

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Osoba  obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 

UWAGA:

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

 

Wymiana dowodu osobistego:

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • upływ terminu zawieszenia dowodu,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • reklamacji,
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej,
 • braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
 • braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego,
 • kradzież tożsamości,
 • wymiana dowodu bez odcisków palców,
 • reklamacja,
 • inny

Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego należy wystąpić co najmniej 30 dni niezwłocznie

Ważność dowodu osobistego:

 

 • Dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 

 

Informacja dotycząca odbioru dowodu osobistego:

 • Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek (dotyczy zarówno wniosków złożonych w postaci papierowej, jak  i  elektronicznej).
 • Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych rodzic albo opiekun prawny.
 • Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Chyba, że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.
 • Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności , w przypadku gdy:
  - wniosek o wydanie dowodu został złożony w trybie art.26 ust.1,
  - osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego obesrania dowodu osobistego z powodu choroby,            niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.           

 

UWAGA:

 • Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

 

 

Zgłoszenie, cofanie zawieszenia i unieważnienie  certyfikatów  zamieszczonych w  e- dowodzie:

Jeżeli posiadacz e-dowodu traci kontrolę nad dokumentami np. w wyniku zagubienia, ma możliwość zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w jego warstwie elektronicznej.

Może to zrobić:

osobiście:

 • w dowolnym urzędzie gminy,
 • przy użyciu usługi transakcyjnej na www.obywatel.gov.pl usługa realizowana jest natychmiastowo, automatycznie, bez względu na godziny pracy urzędu. za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności:
 • w dowolnym urzędzie gminy
 • przy użyciu usługi nietransakcyjnej na www.obywatel.gov.pl w której wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika w godzinach pracy urzędu.

Zawieszenie certyfikatów jest równoznaczne z zawieszeniem ważności e-dowodu.

Nie może trwać dłużej niż 14 dni kalendarzowych.

Jeżeli w tym okresie posiadacz dokumentu lub jego pełnomocnik nie wycofa zawieszenia, po 14 dniach kalendarzowych e – dowód zostanie unieważniony z mocy prawa.

 

UWAGA:

Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych.

 

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu:

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej osobiście w organie dowolnej gminy.
 3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie  dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w organie gminy który wydał dowód osobisty http://epuap.gov.pl/wps/portal
 4. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy 
 5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 6. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.
 7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego , nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 8. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 9. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
 10. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.