Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

    1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

  2. Opłaty:
  Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej, natomiast wydanie zaświadczenia o ha fizycznych i przeliczeniowych, okresie prowadzenia gospodarstwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł od każdego egzemplarza. Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach m.in. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Gminy Karlino: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451

  3. Miejsce złożenia dokumentów:

  Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym, pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej

  4. Termin i sposób załatwienia sprawy:
  Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

  5. Tryb odwoławczy:
  Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty dostarczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Karlina.

  6. Jednostka odpowiedzialna:

  Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 16.

  7. Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej