I. Zasady wynajmowania i podnajmowania lokali  

1. Gmina Karlino wynajmuje i podnajmuje lokale mieszkalne na czas nieoznaczony oraz wynajmuje lokale w ramach najmu socjalnego - na czas oznaczony (na okres 2 lat).

2. O najem/podnajem lokalu na czas nieoznaczony może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

2) spełnia przynajmniej jeden z wymienionych poniżej warunków kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy:

 a) wnioskodawca zamieszkuje w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

·         15 m2 – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,

·         10 m2 – w przypadku gospodarstwa składającego się z 2 - 3 osób,

·         9 m2 – w przypadku gospodarstwa składającego się z 4 i więcej osób;

Przez powierzchnię pokoi przypadającą na członka gospodarstwa domowego - należy przez to rozumieć powierzchnię pokoi stanowiącą iloraz sumy powierzchni pokoi w lokalu zamieszkania wnioskodawcy zajmowanych przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania oraz liczby osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy obejmującym wnioskodawcę i osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkania; w przypadku pokoju z aneksem kuchennym powierzchnię pokoju pomniejsza się o 6 m2.

b) wnioskodawca zamieszkuje w pomieszczeniu niespełniającym wymogu pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi;

c) wnioskodawca usamodzielnia się i opuszcza placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą;

d) wnioskodawca jest osobą bezdomną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), a jej bezdomność została potwierdzona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie lub Straż Miejską w Karlinie;

e) w dotychczas zajmowanym lokalu wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego, zgłoszeni we wniosku do wspólnego zamieszkania, nie mają możliwości osobnego zamieszkania w oddzielnym, nieprzechodnim pokoju;

f) wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego z powodu szczególnych względów zdrowotnych lub rodzinnych nie może zamieszkiwać w dotychczas zajmowanym lokalu;

g) w dotychczas zajmowanym lokalu członkowie jego gospodarstwa domowego, zgłoszeni we wniosku do wspólnego zamieszkania, będący zstępnymi lub wstępnymi wnioskodawcy albo osobami z niepełnosprawnością wymagającą zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, nie mają możliwości osobnego zamieszkania w oddzielnych, nieprzechodnich pokojach;

h) wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego zgłoszony we wniosku do wspólnego zamieszkania jest osobą niepełnosprawną ruchowo i mieszka w lokalu niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 3) osiąga średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nieprzekraczający:

       a) 270 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

       b) 250 % najniższej emerytury w gospodarstwie 2 – 3 osobowym,

       c) 220 % najniższej emerytury w gospodarstwie 4 i więcej osobowym,

 4) jest członkiem wspólnoty samorządowej Gminy (kryterium, to nie dotyczy wychowanka usamodzielniającego się i opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą, do której trafił z terenu gminy Karlino).

Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:

1) zostały pozbawione lokalu wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej;

2) spełniają kryteria do otrzymania lokalu zamiennego ze względu na przeznaczenie dotychczas zajmowanego lokalu do rozbiórki lub remontu kapitalnego;

3) ze względu na stan zdrowia lub ze względów rodzinnych nie mogą zamieszkiwać w dotychczasowym lokalu,

4) w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu uzyskali średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w wysokości przekraczającej kwotę:

a) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

b) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie 2-3 osobowym;

c) 90% najniższej emerytury w gospodarstwie 4 i więcej osobowym.

Przy przydziale poszczególnych lokali uwzględnia się wielkość lokali w stosunku do liczby osób w gospodarstwach domowych wnioskodawców oczekujących na przydział lokalu.

Odmowa przyjęcia lokalu zaoferowanego w ramach pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, powoduje utratę tego pierwszeństwa.

3.  O najem socjalny lokalu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) osiąga średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nieprzekraczający:

a) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

b) 120% najniższej emerytury w gospodarstwie 2-3 osobowym,

c) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie w 4 i więcej osobowym,

2) nie posiada tytułu prawnego do lokalu,

3) jest członkiem wspólnoty samorządowej Gminy (kryterium, to nie dotyczy wychowanka usamodzielniającego się i opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka lub rodzinę zastępczą, do której trafił z terenu gminy Karlino).

 

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom, które:

1) zostały pozbawione lokalu wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej;

2) spełniają kryteria do otrzymania lokalu zamiennego ze względu na przeznaczenie dotychczas zajmowanego lokalu do rozbiórki lub remontu kapitalnego.

Przy przydziale poszczególnych lokali uwzględnia się wielkość lokali w stosunku do liczby osób w gospodarstwach domowych wnioskodawców oczekujących na przydział lokalu.

Odmowa przyjęcia lokalu zaoferowanego w ramach pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, powoduje utratę tego pierwszeństwa.

 
II.  Sposób załatwiania sprawy

Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym, pokój nr 3 Urzędu Miejskiego
w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Karlinie poprzez stronę bip.karlino.pl .
Składane wnioski są rejestrowane według kolejności wpływu i wstępnie weryfikowane.
W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nie zostały złożone wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 14. dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski, które nie spełniają kryteriów określonych w uchwale, rozpatrywane są negatywnie.

Na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków oraz pozytywnie zweryfikowanych aktualizacji wniosków osób wezwanych do aktualizacji, opracowuje się projekt wykazu osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu na czas nieoznaczony oraz projekt wykazu osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu, które przedkłada się do zaopiniowania Komisji. Burmistrz zatwierdza projekty wykazów i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz umieszczenie na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 7 dni, w tym okresie można wnosić uwagi do projektów wykazów. Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zatwierdzeniu wykazów podaje się je do publicznej wiadomości w sposób wskazany powyżej. Wykazy podlegają aktualizacji.

Wnioskodawcę zawiadamia się na piśmie o spełnianiu kryteriów niezbędnych do ubiegania się o lokal z zasobu Gminy i umieszczeniu go w wykazie lub o niespełnianiu tych kryteriów i odmowie umieszczenia w wykazie, uzasadniając jednocześnie przyczynę odmowy.

Decyzję o przydziale lokalu osobie umieszczonej w jednym z wykazów podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z propozycją Komisji. Wskazaną osobę wzywa się do złożenia aktualizacji danych zawartych we wniosku o najem lokalu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niezłożenia aktualizacji wniosku w terminie Burmistrz typuje do najmu lokalu inną osobę z wykazu. W przypadku niespełnienia przez wskazaną osobę określonych w uchwale kryteriów do najmu/podnajmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu, osoba ta podlega skreśleniu z wykazu, natomiast w przypadku pozytywnie zweryfikowanej aktualizacji wniosku dla wskazanej osoby Burmistrz wydaje pisemne skierowanie do zawarcia umowy najmu/podnajmu lokalu.

III.  Dokumenty do pobrania 

-WNIOSEK/AKTUALIZACJA WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LUB PODNAJMU LOKALU Z ZASOBU GMINY KARLINO.

IV. Podstawa prawna

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725),

2 Uchwała nr XVII/161/19 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 164 i 165, z 2022 r. poz. 433 oraz z 2023 r. poz. 1940 i 4580). 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można telefonicznie pod nr telefonu 535 261 121 lub poprzez kontakt osobisty w pokoju nr 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.

 • WNIOSEK/AKTUALIZACJA WNIOSKU o zawarcie umowy najmu lub podnajmu.
  672 KB
 • Załącznik nr 1: Deklaracja o wysokości dochodów.
  382 KB
 • Załącznik nr 2: Oświadczenie o stanie majątkowym.
  425 KB
 • Załącznik nr 3: Wniosek o przydział lokalu na czas trwania stosunku pracy lub pełnienia służby.
  254 KB
 • FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH - w celu ułatwienia ustalenia wysokości dochodu z tytułu wynagrodzenia jaki należy wpisać w deklaracji o wysokości dochodów
  202 KB