Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony formularz wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.)

OPŁATY

 1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
 2. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 3. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 4. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
 5. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):
 6. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 7. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 8. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
 9. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.
 10. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 11. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie: BS Białogard 23 8562 0007 0020 0064 2000 0690 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie czynnej w godz. od 8:00 – 14:00 (pokój nr 5) w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Biuro ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Obsługi Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pok. Nr 3, w godzinach od 7.00-15.00.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Do 30 dni 
 2. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Karlina, po zasięgnięciu opinii miejsko-gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
 3. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na 3 rodzaje napojów alkoholowych:
 4. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
 5. powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 6. powyżej 18 % zawartości alkoholu

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego - ul. Szymanowskiego 17, pok. Nr 1 (parter), w godzinach pracy urzędu. Tel. 535 149 403

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Na postanowienie Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 2. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
 3. Uchwała nr XLVII/431/18 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 3669) 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w palcówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.
 2. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
 3. posiadanie zezwolenia,
 4. wniesienie opłaty,
 5. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 6. w terminach do 1 lutego,1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
 7. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 8. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 9. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 10. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
 11. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 12. Zezwolenie cofa się w przypadku:
 13. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a wszczególności:
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18% alkoholu wśrodkach szkoleniowych,
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% w domach wypoczynkowych,
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży,
 5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 6. orzeczenie wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
 7. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.
 8. Zezwolenie wygasa w przypadku:
 9. likwidacji punktu sprzedaży,
 10. upływu terminu ważności zezwolenia,
 11. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 12. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 13. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiednie wysokości w wyznaczonym terminie.
 14. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30 procent rocznej podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł. 
 15. Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 procent całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.
 16. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpi z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 17. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 1% zawartości alkoholu.
 18. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 7 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 19. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.
 20. Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Miejskiej w Karlinie przywołanych w podstawie procedury.