Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach można starać się o uzyskanie zezwolenia na jednorazową (do 2 dni) sprzedaż napojów alkoholowych. O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.      Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych.

2.      Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Karlina)

 

OPŁATY

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Karlinie przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

1.      dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,

2.      dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 43,75 zł,

3.      dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu –  175 zł.

 

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie (pok. nr 5) lub na rachunek bankowy Gminy: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451 PKO BP S.A.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Biuro ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Obsługi Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pok. Nr 3, w godzinach od 7.00-15.00.

 

TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1.      Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a)      do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,

b)      powyżej 4,% do 18% zawartości alkoholu

c)      powyżej 18% zawartości alkoholu

2.      Na decyzję Burmistrza  czeka się zwykle około 7 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego – ul. Szymanowskiego 17, pok. nr 1(parter), w godzinach pracy urzędu. Tel.  094 3113509

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. 1 ust. 1, 2, 3 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.),
  2. Uchwała nr XLVII/431/18 Rady Miejskiej w Karlinie  z dnia 29 czerwca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz  zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych  napojów na terenie Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 3669)
  3. Uchwała nr XLVII/432/18 Rady Miejskiej w Karlinie  z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 3670)
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018  r. poz. 2096 z późn. zm.),

 

  • Wniosek o jednorazowe zezwolenie.
    61 KB