• zal._nr_5._wniosek_o_udzielenie_licencji_na_taksowke.docx
  31 KB

ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH/ REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/ regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

2. Załączniki do wniosku:

1) kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
3) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
4) potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonywanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
5) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
6) cennik,

3. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

OPŁATY

1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób – przewozy regularne na obszarze gminy pobiera się opłatę w wysokości:

· 100zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 1 roku,
· 150zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 2 lat,
· 200zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 3 lat,
· 250zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 4 lat,
· 300zł. - gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 5 lat.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Wpłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie - pokój Nr 5 w godzinach od 8,00 do 14,00 lub wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Karlinie na rachunek bankowy Gminy: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451 PKO BP S.A. (z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata za zezwolenie – transport regularny).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Obsługi Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pok. 3, w godzinach od 7.00-15.00. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY do 30 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego – stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, tel. 094 3113509, e-mail: handel@karlino.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:

1) W przypadku odmowy udzielenie zezwolenia wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

2) Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. 3) Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie – pok. Nr 7

PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz.1220 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019 poz.2377).

 

 • Wniosek na przewozy regularne.
  27 KB
 • Wniosek na przewozy specjalne.
  26 KB