91/08 – w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obr. 004 miasta Karlina oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 575 i 576

 

 

 

 

 

w sprawie nieskorzystania  z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obr. 004 miasta Karlina oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 575 i 576