12/07 - w sprawie przedstawienia sprawozdania za rok 2006 z wykonania budżetu Miasta i Gminy Karlino i z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wraz z częścią opisową