11/07 - w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w obrębie 004 miasta Karlino oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 429/5 i 429/6