13/06

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego