• Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  378 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  413 KB
 • Ogłoszenie o zmianie 1 ogłoszenia o zamówieniu 09-08-2017
  213 KB
 • Informacja 1 o zmianie treści SIWZ 09-08-2017
  946 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy
  19 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
  17 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
  16 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  16 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wykaz robót budowlanych
  17 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 5a - Wykaz osób
  16 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
  16 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wzór umowy
  368 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 - Dokumenty formalno-prawne
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 - Branża sanitarna
  29 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 - Branża drogowa
  49 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 - Branża elektryczna
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 - Projekt kanalizacji teletechnicznej
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 - Stała Organizacja Ruchu
  218 B
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 - Dokumentacja Geotechniczna
  1 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 - Przedmiar i kosztorys nakładczy
  616 KB
 • ZAŁĄCZNIK NR 16 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
  2 MB
 • ZAŁĄCZNIK NR 17 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
  145 KB