„Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino”

 

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na zadanie pn.

 

 

 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie,

gm. Karlino