Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

Funkcję Zastępcy Burmistrza Karlina pełni: Magdalena Jaworksa - Dużyńska.

 

Tel: (94) 311 7273, 664 963 816

Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia  obowiązków przez Burmistrza.

Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

1)    wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,

2)    współdziałanie z Radą Miejską w Karlinie oraz komisjami Rady w zakresie realizacji swoich zadań,

3)    udzielanie wyjaśnień oraz informacji w sprawach powierzonych przez Burmistrza,

4)    pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Burmistrza,

5)    występowanie przed urzędami, instytucjami, osobami prawnymi w celu składania wniosków i oświadczeń oraz dokonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji powierzonych zadań,

6)    realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

7)    prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

8)    prowadzenie spraw dot. spółek Gminy Karlino.

 

W ramach powierzonych przez Burmistrza zadań sprawowanie bezpośredniego nadzór nad działalnością:

1) referatów i stanowisk pracy:

a) Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – w zakresie bieżącej pracy Referatu z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 21 pkt 1a,

b)    Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego ,

c)     Straż Miejska,

d)    Urząd Stanu Cywilnego,

e)     Stanowisko ds. obywatelskich,

f)      Stanowisko ds. informatycznych (Administrator Systemów Teleinformatycznych),

g)     Stanowisko ds. lokalowych i mieszkaniowych, BHP i p.poż.

h)    Stanowisko ds. obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,            

i)       Pracownik gospodarczy – konserwator,

j)       Stanowisko ds. informatycznych.

 

2)    gminnymi jednostkami organizacyjnymi:

a)     Zakład Oświaty,

b)    Zespół Szkół w Karlinie,

c)     Szkoła Podstawowa w Karlinie,

d)    Szkoła Podstawowa w Karwinie,

e)     Szkoła Podstawowa w Karścinie,

f)      Szkoła Podstawowa w Daszewie,

g)     Przedszkole Miejskie w Karlinie,

h)    Żłobek Miejski w Karlinie.