Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Karlinie

Kierownik USC: Agnieszka Kuklinowska
Tel: (94) 311 9510 e-mail:
a.kuklinowska@karlino.pl

Zastępca Kierownika USC: Iwona Bakalarska
e-mail: i.bakalarska@karlino

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów, a w szczególności:

1) rejestrację stanu cywilnego,

2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3) przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny osób,

4) wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

5) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,

6) potwierdzanie i uwierzytelnianie odpisów aktów stanu cywilnego,

7) przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

8) wydawanie zaświadczeń oraz rejestracja małżeństw konkordatowych,

9) organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego oraz długoletnim pożyciem małżeńskim,

10) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,

11) wydawanie dowodów osobistych,

12) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

13) prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach, zbiórkach publicznych i cudzoziemcach,

14) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem imion i nazwisk.

2. Do zakresu działania stanowiska Zastępcy Kierownika USC należy zastępowanie kierownika USC w czasie jego nieobecności.

Urząd Stanu Cywilnego podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.