Stanowisko ds. ogóloorganizacyjnych i osobowych

Stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych i osobowych.

Funkcję inspektora pełni: Danuta Piwowarczyk
Telefon: 535371756
E-mail: kadry@karlino.pl

Zadania realizowane na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu,

2. Przygotowanie dokumentów związanych z awansem, przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników.

3. Przygotowanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz świadczenie rehabilitacyjne.

4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar porządkowych i dyscyplinarnych.

5. Ewidencja czasu pracy.

6. Realizacja zadań związanych z wydawaniem upoważnień Burmistrza Karlina.

7. Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników Urzędu Miejskiego w Karlinie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

8. Organizowanie praktyk zawodowych.

9. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw pracowniczych.

10. Prowadzenie zbioru zarządzeń Burmistrza.

11. Prowadzenie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie.

Stanowisko podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.