Skarbnik

Skarbnik Gminy

Funkcję Skarbnika pełni: Lucyna Szymecka
Tel: 531729862
e-mail: l.szymecka@karlino.pl

Do zadań Skarbnika należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie finansów publicznych i rachunkowości oraz innych przepisów szczególnych,

2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

5) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Referatu Budżetu i Podatków,

7) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących prawidłowego sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.

8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,

9) realizacja zadań z zakresu obronności obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.