Referat Podatków.

Kierownikiem referatu jest Anna Wojnicz.

Referat podlega bezpośrednio Skarbnikowi

Tel: 535 374 009, 94 311 95 07, 94 311 95 06, 534 203 105.

Do zadań Referatu Podatków należą między innymi:

1) wykonywanie zadań Burmistrza, jako organu podatkowego, określonych w ustawie Ordynacja podatkowa oraz ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dążących do prawidłowego wymiaru lub określenia wysokości podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2) prowadzenie spraw z zakresu ulg w spłacie należności podatkowych, ulg i zwolnień o których mowa w ustawach podatkowych oraz uchwałach Rady Miejskiej w Karlinie w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3) prowadzenie rachunkowości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4) prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu grzywien nałożonych na osoby fizyczne i prawne w drodze mandatu karnego, 

5) współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi w zakresie prowadzonej w referacie egzekucji, 

6) wydawanie zaświadczeń wynikających z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielanie określonych w tej ustawie informacji uprawnionym podmiotom, 

7) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 

8) rozliczanie inkasa należnego inkasentom podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

9) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.