Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu: Paweł Filipowicz.

pawel@karlino.pl

Tel: 662726734

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Tel. 534139327,535368648, 535373403, 535372849, 535371903.

 

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy między innymi:

 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 3. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 4. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 7. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 8. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
 9. zarządzanie drogami gminnymi,
 10. prowadzenie inwestycji na terenie Gminy,
 11. określenie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 12. koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 13. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska a w szczególności w zakresie racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania zasadami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
 14. prowadzenie spraw związanych z ochroną wód, powietrza i gleby oraz utrzymaniem porządku i czystości w Gminie.