Podatek od środków transportowych

PODATKI - wymiar podatku od środków transportowych

 

 

Termin załatwienia

określony w ustawie

 

Osoba kontaktowa

Izabela Kucieba- podinspektor

 

Miejsce załatwienia

Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój 11, I piętro

 

Telefon kontaktowy

535 372 643 

 

Wymagane Dokumenty

- Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (poniżej – załącznik nr 1),

- Załącznik do deklaracji DT-1 (poniżej – załącznik nr 2),

- Dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,

- Umowę (fakturę) kupna pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,

- Decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub uwierzytelnioną kopię,

- Dokument potwierdzający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne (lub jego uwierzytelnioną kopię),

- Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zgłaszające po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Czas realizacji

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego (art. 21 §3 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego (art. 21 §3 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Tryb odwoławczy

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Karlina.

Uwagi

1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton,

d) autobusy.

2. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

3. Obowiązek podatkowy powstaje:

a) przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium RP - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,

b) przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pojazd został nabyty,

c) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

4. Właściciel oraz współwłaściciele pojazdu zobowiązani są do:

a) złożenia deklaracji DT-1 w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

b) złożenia korekty deklaracji DT-1 w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji.

5. Podatek jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, z zastrzeżeniami:

a) jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, do dnia 15 września danego roku - II rata.

b) od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

c) jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

6. Uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.

7. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.

8. Nie złożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.

 

Podstawa prawna

- art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 • Deklaracja.
  185 KB
 • Załącznik nr 1 do deklaracji.
  257 KB
 • Uchwała RM w Karlinie.
  61 KB
 • Uchwała RM w Karlinie -dot. 2020 r.
  67 KB
 • Uchwała RM w Karlinie -dot. 2021 r. i 2022 r.
  300 KB
 • Uchwała RM w Karlinie -dot. 2024 r.
  99 KB