Opłata targowa

 

OPŁATA TARGOWA

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Zasady pobierania opłaty targowej reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613  z późn. zm.).
 • Szczegółowe regulacje zawarte są w Uchwale Nr  XXVII/272/12 Rady Miejskiej  w Karlinie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na trenie Gminy Karlino.
 • Uchwała nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31 stycznia 2012r.  w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Opłata targowa pobierana jest codziennie  przez inkasentów bezpośrednio na targowisku, w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.
 • Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Dzienne stawki opłaty targowej: 

Dzienne stawki opłaty targowej pobierane od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie miasta i gminy Karlino są następujące:

 1. przy sprzedaży obnośnej, a w szczególności z ręki, koszyka, wiadra, skrzynki , stołu rozkładanego, regału, namiotu, z drobnych pojazdów (rowerów, wózków) artykułów rolno-spożywczych   i przemysłowych 4,00 zł za każdy zajęty lub rozpoczęty m² powierzchni handlowej
 2. przy sprzedaży z urządzeń będących wyposażeniem targowiska (zadaszone stoły) - 25,00 zł
 3. przy sprzedaży z pojazdów samochodowych osobowych, osobowych z przyczepką oraz ciężarowych    o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 45,00 zł
 4. przy sprzedaży z pojazdów samochodowych ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. – 60,00 zł

 

UWAGI

 • Od opłaty targowej nie ma zwolnień ani ulg ustawowych.
 • Osoby prowadzące działalność w stałych obiektach handlowych, znajdujących się na targowisku zobowiązani są do zawarcia stosownych umów najmu gruntuz właścicielem targowiska, a także uiszczania w terminie czynszu oraz podatku od nieruchomości