OPIS PROCEDURY WYDZIERŻAWIANIA I WYNAJMOWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY.

 1. Złożenie przez zainteresowanego wniosku o wydzierżawienie/wynajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Karlino ze wskazaniem nr działki, powierzchni, położenia oraz celu dzierżawy/ najmu a także okresu na jaki ma być zawarta.
 2. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości do najmu lub dzierżawy.
 3. Przygotowanie odpowiedzi dla wnioskodawcy z przedstawieniem dalszej procedury.
 4. Stosowanie stawek czynszu najmu lub dzierżawy wynikających z Zarządzenia Nr 73/2015 Burmistrza Karlina z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów i obiektów budowlanych stanowiących własność gminy Karlino, zgodnie z celem najmu lub dzierżawy.
 5. W zależności od okresu najmu i dzierżawy zależy dalsze postępowanie:
  - umowa zawierana po raz pierwszy na okres do 3 lat wymaga:
  sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy i podanie go do publicznej wiadomości na podstawie Zarządzenia Burmistrza Karlina na okres 21 dni przed zawarciem umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku umów zawieranych po raz pierwszy na okres do trzech lat. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. W wykazie określa się odpowiednio:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
  • powierzchnię nieruchomości;
  • opis nieruchomości;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
  • termin zagospodarowania nieruchomości;
  • cenę nieruchomości;
  • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
  • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
  • terminy wnoszenia opłat;
  • zasady aktualizacji opłat;
  • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
  • termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2,
   Zgodnie z art. 35 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek sporządzenia wykazu nie dotyczy oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

   - umowa zawierana po raz pierwszy na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
  Konieczność uzyskania zgody Rady Miejskiej w Karlinie na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W przypadku gdy o najem lub dzierżawę wystąpi więcej niż jeden wnioskodawca dzierżawa odbywa się w procedurze przetargowej natomiast gdy jest tylko 1 wnioskodawca bezprzetargowo po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały.

  - Zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, kiedy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Konieczność uzyskania zgody Rady Miejskiej w Karlinie na zawarcie umowy kolejnej umowy najmu lub dzierżawy - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
  Po uzyskaniu stosownej zgody Rady Miejskiej w Karlinie w formie uchwały sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy ze wskazaniem formy zawarcia umowy – przetargowo lub bezprzetargowo.
  Po upływie okresu 21 dni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości sporządza się właściwą umowę dzierżawy lub najmu w przypadku trybu bezprzetargowego lub ogłasza się przetarg na najem lub dzierżawę, który podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni, przed dniem jego odbycia. Po rozstrzygnięciu przetargu - po upływie 7 dnia od dnia jego zakończenia (po terminie wyznaczonym na możliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu przez komisję przetargową) z wyłonionym najemcą lub dzierżawcą zawiera się umowę najmu lub dzierżawy, po wysłaniu do niego informacji, że umowa została przygotowana do podpisania przez zainteresowanego, po jej wcześniejszym podpisaniu przez Burmistrza Karlina.
 • Zawarcie umowy dzierżawy.
  33 KB
 • Zawarcie umowy najmu.
  33 KB
 • Zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
  35 KB
 • Zawarcie kolejnej umowy najmu.
  35 KB