I.  Zasady dotyczące zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę/podnajemcę lub w lokalu, w którego najem/podnajem nie wstąpiły po śmierci najemcy/podnajemcy

W przypadku trwałego opuszczenia lokalu przez najemcę, umowa najmu powinna zostać rozwiązana przez wynajmującego na zasadach określonych w ustawie, nie dotyczy to współmałżonka najemcy, jeżeli jest on współnajemcą. Po rozwiązaniu umowy najmu, domownicy oraz inne osoby zajmujące dany lokal zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia i opróżnienia lokalu oraz do zdania tego lokalu na rzecz wynajmującego.

Jednakże z osobami, które zostały w opuszczonym przez najemcę (współnajemców) lokalu, może być zawarta umowa najmu na ten lokal, poza kolejnością, jeżeli osoby spełniają łącznie następujące warunki:

1) są pełnoletnie;

2) są wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, zięciem lub synową wobec najemcy albo małżonkiem nie będącym współnajemcą;

3) spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego lokalu;

4) zamieszkiwały z najemcą do chwili opuszczenia przez niego lokalu przez okres co najmniej 5 lat;

5) nie zalegają z opłatami za korzystanie z lokalu;

6) złożą stosowny wniosek o zawarcie umowy najmu.

 W przypadku śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 691 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. W przypadku braku takich osób stosunek najmu wygasa. Wszystkie osoby zajmujące ten lokal obowiązane są do niezwłocznego opuszczenia i opróżnienia lokalu oraz wydania go Zarządcy. Jednakże z osobami, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w najem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, może być zawarta umowa najmu tego lokalu, jeżeli osoby te spełniają łącznie następujące warunki:

1) są pełnoletnie;

2) są wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, zięciem lub synową wobec najemcy albo małżonkiem nie będącym współnajemcą;

3) spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy najmu socjalnego lokalu;

4) zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 5 lat;

5) nie zalegają z opłatami za korzystanie z lokalu;

6) złożą stosowny wniosek o zawarcie umowy najmu.

 W przypadku umowy najmu socjalnego lokalu dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nie może przekroczyć:

1) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 120% najniższej emerytury w gospodarstwie 2-3 osobowym;

3) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie w 4 i więcej osobowym.

 W przypadku umowy najmu lub podnajmu lokalu na czas nieoznaczony dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu/podnajmu nie może przekroczyć:

a) 270% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

b) 250% najniższej emerytury w gospodarstwie 2-3 osobowym;

c) 220% najniższej emerytury w gospodarstwie 4 i więcej osobowym.

 II. Sposób załatwienia sprawy:

Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym, pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Karlinie poprzez stronę bip.karlino.pl. Składane wnioski są rejestrowane według kolejności wpływu i weryfikowane. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nie zostały złożone wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 14. dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski, które nie spełniają kryteriów określonych w uchwale, rozpatrywane są negatywnie. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku wydawane jest pisemne skierowanie do zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu.

III. Dokumenty do pobrania

Do pisemnego wniosku o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu trwale opuszczonego przez najemcę lub po śmierci najemcy należy załączyć:

1)      deklarację o wysokości dochodów,

2)      oświadczenie o stanie majątkowym,

3)      oświadczenie o osobach zamieszkujących w lokalu.

 IV. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.).

Uchwała nr XVII/161/19 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 164 i 165 oraz z 2022 r. poz .433). 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można telefonicznie pod nr telefonu 535 261 121 lub poprzez kontakt osobisty w pokoju nr 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.

 

 • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
  363 KB
 • OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
  349 KB
 • OŚWIADCZENIE O OSOBACH ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU
  747 KB
 • FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH - w celu ułatwienia ustalenia wysokości dochodu z tytułu wynagrodzenia jaki należy wpisać w deklaracji o wysokości dochodów
  202 KB