I. Zasady dokonywania zamian lokali  

W celu poprawy warunków zamieszkiwania Gmina  może wyrazić zgodę na zamianę lokali lub zaproponować w ramach zamiany najem lub podnajem innego lokalu.  

1. Zamiana może być dokonana pomiędzy:

1) najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;

2) najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a najemcą lokalu spoza tego zasobu;

3) najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a podnajemcą lokalu wynajmowanego przez Gminę od towarzystwa budownictwa społecznego;

4) podnajemcami lokali wynajmowanych przez Gminę od towarzystwa budownictwa społecznego;

5) podnajemcą lokalu wynajmowanego przez Gminę od towarzystwa budownictwa społecznego, a najemcą lokalu spoza mieszkaniowego zasobu Gminy.  

Gmina może wyrazić zgodę na zamianę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) najemcy (podnajemcy) zainteresowani zamianą posiadają zgodę osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w lokalu,

2) najemcy (podnajemcy) lokali spełniają kryterium dochodowe do najmu (podnajmu) lokalu, określone odpowiednio w § 10 lub § 11 uchwały,

3) najemca lokalu spoza mieszkaniowego zasobu Gminy posiada pisemną zgodę na zamianę udzieloną mu przez właściciela tego lokalu.  

Odmowa udzielenia zgody na zamianę może nastąpić w szczególności, gdy:

1) zamiana w istotny sposób pogarszałaby sytuację mieszkaniową lokatorów;

2) zgłoszony do zamiany lokal nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy;

3) dotychczas zajmowany lokal został zdewastowany przez najemcę lub członków jego gospodarstwa domowego;

4) w lokalu zgłoszonym do zamiany stwierdzono prace wykonane niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w wyznaczonym terminie najemca nie dokonał legalizacji stanu istniejącego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) nie uregulowano wobec Gminy zobowiązań finansowych wynikających z odpłatnego używania lokalu;

6) istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, iż przyszły najemca nie będzie uiszczał czynszu i opłat związanych z najmem lokalu.          

2. Na wniosek najemcy (podnajemcy) Gmina może mu zaproponować inny lokal w miejsce dotychczas najmowanego, jeżeli:

1)   najemca (podnajemca) posiada pisemną zgodę na zamianę od osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w lokalu;

2)   najemca (podnajemca) lokalu spełnia kryterium dochodowe do najmu (podnajmu) lokalu, określone odpowiednio w § 10 lub § 11 uchwały,

3)   zamiana jest wywołana uzasadnioną potrzebą zmiany lokalizacji, kondygnacji, rozkładu pomieszczeń, wyposażenia technicznego lub powierzchni lokalu.  

Odmowa przydziału innego lokalu w ramach zamiany może nastąpić w szczególności, gdy:

1) dotychczas zajmowany lokal został zdewastowany przez najemcę lub członków jego gospodarstwa domowego;

2) w lokalu zgłoszonym do zamiany stwierdzono prace wykonane niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w wyznaczonym terminie najemca nie dokonał legalizacji stanu istniejącego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) nie uregulowano wobec Gminy zobowiązań finansowych wynikających z odpłatnego używania lokalu;

4) istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, iż przyszły najemca nie będzie uiszczał czynszu i opłat związanych z najmem lokalu.  

II.  Sposób załatwiania sprawy  

Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym, pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Karlinie poprzez stronę bip.karlino.pl. Składane wnioski są rejestrowane według kolejności wpływu i wstępnie weryfikowane. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nie zostały złożone wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 14-dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Na podstawie zweryfikowanych wniosków tworzy się wykaz osób oczekujących na zamianę lokalu. Wykaz ten jest na bieżąca aktualizowany. Decyzję o przydziale lokalu w ramach zamiany podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z propozycją Komisji. Składając propozycję przydziału lokalu w ramach zamiany Burmistrz wzywa osobę z wykazu osób oczekujących na zamianę lokalu do złożenia aktualizacji danych zawartych we wniosku o zamianę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W aktualizacji wniosku o zamianę lokalu należy podać informacje o dochodach wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia aktualizacji. Niezłożenie aktualizacji wniosku w terminie traktowane jest jako odmowa przyjęcia propozycji zamiany lokalu. W przypadku pozytywnie zweryfikowanej aktualizacji wniosku o zamianę lokalu Burmistrz wydaje pisemne skierowanie do zawarcia umowy najmu (podnajmu) lokalu w ramach zamiany.    

III.  Dokumenty do pobrania

 -WNIOSEK/AKTUALIZACJA WNIOSKU O ZAMIANĘ LOKALU.  

IV. Podstawa prawna

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.),

2 Uchwała nr XVII/161/19 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 164 i 165 oraz z 2022 r. poz. 433). 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można telefonicznie pod nr telefonu 535 261 121 lub poprzez kontakt osobisty w pokoju nr 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.  

 • WNIOSEK/AKTUALIZACJA WNIOSKU o zamianę lokalu
  547 KB
 • Załącznik nr 1: Deklaracja o wysokości dochodów.
  363 KB
 • Załącznik nr 2: Oświadczenie o stanie majątkowym.
  247 KB
 • FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH - w celu ułatwienia ustalenia wysokości dochodu z tytułu wynagrodzenia jaki należy wpisać w deklaracji o wysokości dochodów
  202 KB