I. Zasady dotyczące udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań związanych z używaniem lokalu

Na wniosek dłużnika należności mogą być umarzane w całości lub w części, terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odraczane lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na ratyw przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

Na wniosek dłużnika odsetki od należności głównej mogą być umarzane w sytuacji:

1) jednorazowej spłaty należności i kosztów dochodzenia roszczeń,

2) spłaty minimum połowy należności głównej rozłożonej na raty i kosztów dochodzenia roszczeń.

Spłata całości lub części należności może zostać rozłożona na raty na czas nieprzekraczający 24 miesiące, a należności z tytułu czynszu najmu oraz innych opłat za używanie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub wynajmowanych przez Gminę od innych właścicieli - na czas nieprzekraczający 5 lat.

Od należności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za okres od dnia wydania rozstrzygnięcia, do dnia upływu terminu spłaty.

 

Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci w odroczonym terminie należności albo nie spłaci jej w tym terminie w pełnej wysokości, lub

2) nie spłaci którejkolwiek z rat w odroczonym terminie albo nie spłaci jej w tym terminie w pełnej wysokości,

- należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

 

II. Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Karlino, wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa na piśmie. Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym, pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Karlinie poprzez stronę bip.karlino.pl. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie.Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

III. Dokumenty do pobrania

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań związanych z używaniem lokalu wraz z  dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego.

IV. Podstawa prawna

Uchwała nr LIX/607/23 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Karlino lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 3218).

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można telefonicznie pod nr telefonu 535-261-121 lub poprzez kontakt osobisty w pokoju nr 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.

 

  • Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań związanych z używaniem lokalu
    798 KB